Czyszczenie wpisu w BIG – czy biuro może Ci pomóc?

0
(0)

Zastanawiasz się, czy jest możliwe czyszczenie wpisu BIG (Biuro Informacji Gospodarczej)? Czy odbywa się to podobnie do BIK (Biuro Informacji Kredytowej)? Poniżej znajdziesz odpowiedź na te pytania.

Pojawienie się wpisu w BIG zazwyczaj komplikuje życie osoby czy firmy, której ten wpis dotyczy. Nagle zaczynają się problemy z zaciągnięciem kredytu czy podpisaniem umowy na abonament. Przychodzi też do głowy pytanie: czy możliwe jest czyszczenie wpisu w BIG.

Czyszczenie wpisu w BIG

BIG-i działają stosunkowo prosto i w przeciwieństwie do BIK-u nie interesuje ich zazwyczaj Twoja negatywna historia kredytowa. Zanim powiemy sobie, jak usunąć wpis w BIG,  musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dług rzeczywiście istnieje i czy wciąż nie spłaciłeś zobowiązania, którego wpis dotyczy. Jeśli odpowiedź na oba pytania brzmi TAK to wyczyszczenie BIG nie będzie możliwe. W przeciwnym przypadku zacznij działać – na początek ustal, w których BIG-ach widnieje informacja o Twoim zadłużeniu. BIG-ów jest bowiem wiele, a każdy ma swoją nazwę, np. BIG Infomonitor, BIG KRD itd. Jeśli jesteś osobą prywatną, pozyskasz takie raporty za darmo w każdym z rejestrów – opisaliśmy to w artykule o listach dłużników.  W przypadku firm sprawa wygląda prościej – możemy pobrać raport z BIG o Twojej firmie za niewielką odpłatnością

Informacja o tym, gdzie znajduje się wpis o Twoich długach, przyda się gdy firma, która dokonała wpisu, nie będzie chciała go usunąć.

Wierzyciel sam usuwa wpis w BIG

Jeśli właśnie spłaciłeś swoje zobowiązanie, a wpis nadal widnieje w BIG, nie ma powodu do niepokoju. Wystarczy poczekać, a wierzyciel sam usunie wpis, gdyż ma taki obowiązek. Odbywa się to szybko, ale nie oznacza to, że natychmiast. Wierzyciel ma obowiązek usunąć Twoje dane z BIG w ciągu 14 dni od dnia, w którym spłaciłeś należność i tego terminu będzie pilnował, w przeciwnym przypadku zapłaci grzywnę w wysokości 30 tys. zł.

Jak wyczyścić historię w BIG, gdy wierzyciel mimo spłaty długów nie usunął Twoich danych lub w sytuacji, gdy uważasz, że Twoje dane widnieją w BIG niesłusznie?

Zwróć się do wierzyciela

Gdy nie zgadzasz się z danymi umieszczonymi w rejestrze BIG, po pierwsze skontaktuj się w z wierzycielem – firmą lub osobą, która dokonała wpisu. To często wystarczy, aby zakończyć temat wpisu w BIG.

Czyszczenie wpisu w BIG wymaga pewnych, tradycyjnych środków
il. 1. Klasyczny list wysłany pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru to wciąż najpewniejsza forma dokumentowania korespondencji.

Zwróć się do Biura Informacji Gospodarczej – wniosek o usunięcie wpisu BIG

Co natomiast,  gdy przedmiotem wpisu w rejestrze dłużników jest wierzytelność sporna, której wysokość lub samo istnienie jest przez Ciebie kwestionowane? Sięgnij po pomoc BIG-u, w którym wpis widnieje. Tak. Pomimo wielu opinii, że BIG nie pomoże Ci usunąć wpisu, to najlepsza metoda, która faktyczni działa. Ponieważ możesz wnieść sprzeciw od udostępnianej informacji gospodarczej przedstawiając odpowiedni wniosek o usunięcie wpisu w BIG. Zazwyczaj BIG-i mają swoje wzory takich wniosków. 

Pamiętaj, że istotne jest, aby taki wniosek odpowiednio udokumentować. Nie wystarczy bowiem powiedzieć, że długu nie ma, bo Ty tak uważasz.

Zazwyczaj złożenie wniosku o usuniecie wpisu w BIG nie rozwiązuje problemu od ręki, a BIG zawsze może zwrócić się do wierzyciela lub dłużnika o dodatkowe wyjaśnienia. Czyli prowadzić postępowanie wyjaśniające.

Przykładowe wnioski o usunięcie wpisu w BIG
BIGMetoda wniesienia sprzeciwu
BIG Infomonitor

druk – przykład

on-line – formularz

BIG KRDdruk – przykład
BIG ERIFdruk – przykład
BIG KBIGdruk
BIG KIDTdruk – przykład

Jeśli BIG uzna, że sprzeciw jest uzasadniony, wstrzyma ujawnianie informacji gospodarczych objętych sprzeciwem na okres do 30 dni. Tyle często wystarczy by zawrzeć umowę kredytu czy leasingu. A czasami już to jest sukcesem, nawet jeśli finalnie czyszczenie wpisu w BIG zakończy się fiaskiem.

Powództwo do sądu

Czasami czyszczenie wpisu w BIG wymagać będzie więcej zachodu. Jeśli wniosek do BIG nie przyniesie oczekiwanego skutku, a jesteśmy pewni swego, pozostaje zasięgnięcie opinii prawnika, a następnie złożenie powództwa do sądu o ustalenie nieistnienia zobowiązania. Jeśli wyrok będzie dla Ciebie korzystny, wystarczy ponownie złożyć wniosek do BIG tym razem powołując się na decyzję sądu.

Dokumenty potwierdzające nieistnienie lub wygaśnięcie zobowiązania

Zastanawiasz się wciąż, co jest dobrą podstawą do wniesienia wniosku o usunięcie wpisu w BIG? Oto przykładowa lista dokumentów, które powinny pomóc: 

 • Prawomocne orzeczenie sądowe oddalające powództwo wierzyciela o zapłatę obejmujące całość zobowiązania dłużnika.
 • Prawomocne orzeczenie sądowe ustalające nieistnienie lub wygaśniecie zobowiązania dłużnika.
 • Dowód zapłaty zobowiązania w całości.
 • Akt zgonu dłużnika.
 • Pisemne oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu dłużnika z długu, umorzeniu zobowiązania lub odstąpieniu od dochodzenia należności w całości.
 • Pisemna umowa zawarta pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem o odnowieniu zobowiązania dłużnika w całości.
 • Pisemna umowa zawarta pomiędzy wierzycielem i osobą trzecią o przejęciu długu w całości.
 • Pisemna umowa zawarta pomiędzy dłużnikiem i osobą trzecią o przejęciu długu w całości oraz pisemna zgoda wierzyciela na przejęcie długu.

Jak bronić się przed wpisem w BIG?

Oczywiście nie chodzi tu o odpowiedź typu „spłacaj zobowiązania w terminie”. Chodzi o prewencję i sytuację gdy wpisu jeszcze w BIG-u nie ma, czyli odmienna sytuacja niż opisywana dotychczas.  Jeśli przestajesz płacić swoje długi pozabankowe, wierzyciel zapewne zechce umieścić o tym informację w BIG. Jednak, aby to zrobić zgodnie z procedurą, musi najpierw Cię o tym powiadomić. I zrobi to przy okazji Wezwania do zapłaty. Znajdziesz w nim o informację o tym, do którego BIG-u trafią Twoje dane w związku z brakiem spłaty.

Wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o wpisie do BIG
il. 2. Wezwanie zawiera informację o chęci przekazania danych do BIG oraz o tym, że można wnieść sprzeciw.

W tym momencie możesz zgłosić wierzycielowi sprzeciw wobec zamiaru przekazania danych do biura (najlepiej na piśmie). Czy ma to jakieś praktyczne znaczenie? Niestety muszę Ci rozczarować. Wierzyciel ma obowiązek zgłosić przy dokonywaniu wpisu w BIG, że kwestionujesz zobowiązanie (w części lub całości). Ale na tym się kończy – przy wpisie pojawi się odpowiednia adnotacja, ale nadal będzie on widoczny.

Gdy nie ma pewności co od statusu długu czyszczenie wpisu w BIG się nie powiedzie
il. 3. Wniesienie sprzeciwu nie chroni przed ujawnieniem wpisu w BIG-ach.

Usuwanie wpisu w BIG różni się od usuwania wpisu w BIK

Jak już zapewne zauważyłeś BIG-i rządzą się swoimi prawami.

 1. W przeciwieństwie do BIK-u odzwierciedlają z zasady bieżące problemy ze spłatą zobowiązań, w marginalnym stopniu zwracając uwagę na historię kredytową. Jeśli w BIG masz jakieś historyczne wpisy, dotyczą one w zasadzie tylko zobowiązań regulowanych w terminie.
 2. Domeną BIG-ów są długi pozabankowe.
 3. Inne jest również podejście do wpisów. Gdy w BIK historia o problemach ze spłatą może ciągnąć się za dłużnikiem latami (o ile sam nie usuniesz wpisów w BIK),  w BIG znikają wraz ze spłatą zadłużenia.
 4. BIG-i przewidują, że wpisy mogą być sporne i taka informacja może się pojawić już od początku publikacji wpisu.
 5. BIG-i mogą usunąć wpis za wierzyciela (w BIK ta sytuacja ma miejsce tylko w sytuacji gdy wierzyciel „padnie”)

Konsekwencje 

Im poświećmy odrobinę uwagi. W BIK, nawet jeśli banki naginają prawo i wpis jest publikowany wbrew Twojemu prawu do jego usunięcia, nie ponoszą z tego tytułu konsekwencji. W BIG-ach jeśli mimo spłaty zadłużenia wierzyciel nie usunie wpisu, grozi mu grzywna w wysokości do 30 tys. zł. To konsekwencje bezpośrednie, dzięki którym czyszczenie wpisu w BIG zazwyczaj jest „bezobsługowe”.  Innym rodzajem konsekwencji może być również odszkodowanie dla Ciebie. Jako dłużnik możesz również dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego. Jeśli uznasz, że Twoja reputacja lub dobre imię ucierpiały, podstawą do takiej ścieżki będzie art. 24 Kodeksu Cywilnego. Inną sprawą jest czy zdołasz udowodnić, że faktycznie ucierpiałeś z powodu wpisu. Nie mówię już o tym ile takie postępowania trwają i jakie koszty z tym się wiążą.

Trochę prawa - sprzeciw dłużnika dotyczący przekazywanych lub posiadanych przez BIG informacji gospodarczych

Art. 21a. udost. inf. gosp. 

 1. Dłużnik może wnieść do biura sprzeciw dotyczący nieaktualności, nieprawdziwości, niekompletności lub przekazania lub przechowywania niezgodnie z ustawą informacji gospodarczych mających status informacji aktualnych. Dłużnik powinien udokumentować okoliczności uzasadniające sprzeciw.
 2. W razie wniesienia przez dłużnika sprzeciwu biuro może zwrócić się do wierzyciela lub dłużnika o dodatkowe wyjaśnienia.
 3. Biuro wstrzymuje ujawnianie informacji gospodarczych objętych sprzeciwem na okres do 30 dni, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dotyczą one zobowiązania, które nie istnieje lub wygasło. W pozostałych przypadkach biuro może wstrzymać ujawnianie informacji gospodarczych objętych sprzeciwem na okres konieczny do rozpatrzenia sprzeciwu nie dłuższy niż 30 dni.
 4. Biuro może przedłużyć okres wstrzymania ujawniania informacji gospodarczych objętych sprzeciwem jedynie wówczas, gdy rozpatrzenie sprzeciwu wiąże się ze szczególnymi trudnościami i na okres, który łącznie nie przekracza 45 dni od dnia wstrzymania ujawniania informacji gospodarczej.
 5. Po rozpatrzeniu sprzeciwu biuro:
  1) dokonuje aktualizacji informacji gospodarczej w razie uzyskania uzasadnionej informacji o okolicznościach, o których mowa w art. 2 pojęcie informacji gospodarczych ust. 1 pkt 4 lit. e, f lub j, albo o tym, że dane, o których mowa w art. 2 pojęcie informacji gospodarczych ust. 1 pkt 1–3, są nieprawidłowe lub nieaktualne;
  2) usuwa informację gospodarczą w razie uzyskania uzasadnionej informacji o okolicznościach, o których mowa w art. 31 obowiązek usunięcia przez biuro informacji gospodarczych ust. 1 pkt 4–9, albo
  3) uznaje sprzeciw za bezzasadny i informuje o tym dłużnika, pouczając go o treści ust. 8.
 6. W przypadku powzięcia przez biuro uzasadnionych wątpliwości dotyczących aktualności, prawdziwości lub kompletności informacji gospodarczej w zakresie nieobjętym ust. 3, biuro może zawiesić ujawnianie tej informacji do czasu wyjaśnienia sprawy między stronami lub przez właściwy organ albo usunąć tę informację.
 7. Wniesienie sprzeciwu oraz dokonanie przez biuro czynności, o których mowa w ust. 5, nie podlega opłatom na rzecz biura.
 8. W przypadku gdy sprzeciw został uznany przez biuro za bezzasadny, o czym dłużnik został zawiadomiony, a dłużnik wniósł sprzeciw ponownie w oparciu o te same okoliczności faktyczne i prawne, biuro może pozostawić sprzeciw bez rozpatrzenia, nie zawiadamiając o tym dłużnika.
 9. Szczegółowy tryb wnoszenia i rozpatrywania sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, oraz postępowania biura w przypadku otrzymania sprzeciwu określa regulamin.
Trochę prawa - sprzeciw dłużnika wobec przekazania danych do biura.

Art. 15a. udost. inf. gosp.

 1. Dłużnik, który otrzymał wezwanie do zapłaty, o którym mowa w art. 14 przekazanie przez wierzyciela informacji gospodarczych o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem ust. 1 pkt 3 albo art. 15 przekazanie przez wierzyciela informacji gospodarczych o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem ust. 1 pkt 3 albo ust. 1a, może zgłosić wierzycielowi sprzeciw wobec zamiaru przekazania danych do biura.
 2. Wezwanie, o którym mowa w art. 14 przekazanie przez wierzyciela informacji gospodarczych o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem ust. 1 pkt 3 albo art. 15 przekazanie przez wierzyciela informacji gospodarczych o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem ust. 1 pkt 3 albo ust. 1a, zawiera informację o możliwości zgłoszenia przez dłużnika sprzeciwu.
 3. Wierzyciel, który nie uwzględnia sprzeciwu dłużnika kwestionującego istnienie zobowiązania w całości lub w części lub uznającego wierzytelność za przedawnioną w całości lub w części i przekazuje informację gospodarczą do biura, jest obowiązany zawrzeć te dane w informacji gospodarczej przekazywanej do biura.

źródła: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100810530, big.pl. krd.pl, erif.pl, kbig.pl, kidt.pl

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...