dluznik i wierzyciel
||

Dłużnik i wierzyciel

5
(1)

Nazywasz się dłużnik i masz duże długi? Zdarza się, nie jesteś sam. Ale mając długi dobrze jest być dłużnikiem świadomym. Znać prawa dłużnika, ale również przywileje wierzyciela. Wiedzieć, co może windykator. Albo to, ile zabierze z wypłaty komornik.

Co powinien wiedzieć dłużnik?

DłużnikPrzede wszystkim i to jest najważniejsze: posiadać wiedzę. Bo tylko bycie dłużnikiem oświeconym pozwala być dłużnikiem i zachować godność. Wierzyciele i ich pełnomocnicy (firmy windykacyjne) sprawdzają zawsze, na ile mogą sobie pozwolić w kontaktach z zadłużonymi poprzez to, jak reaguje na prowokacyjne teksty czy zachowania.

Wiesz po co?

Bo dłużnikiem bez podstawowej wiedzy można łatwo manipulować. Wystarczyć go na przykład tym, że przyjadą do niego windykatorzy, straci dach na głową lub pójdzie do więzienia….

Gdyby świadomość praw dłużnika była choć o kilkanaście procent wyższa, to ilość firm windykacyjnych w Polsce zmalałaby o połowę. A tak nieustannie pojawią się młode wilczki, które agresją i zacietrzewieniem wygryzają dla siebie kawałek tortu na stole o nazwie Długi w Polsce.

Cóż zatem powinien wiedzieć dłużnik? Zacznijmy od podstaw i umocowania w prawie instytucji dłużnika, wierzyciela i windykatora.

Kim jest dłużnik w polskim prawie?

W sytuacji, gdy strona stosunku zobowiązaniowego przestaje realizować obowiązki lub nie wykonuje obowiązku z niego wynikającego, staje się dłużnikiem drugiej strony, która to uzyskuje status wierzyciela.

W typowych sytuacjach: umowy pożyczki w przypadku braku spłaty całości lub części umówionej kwoty, pożyczkobiorca staje się dłużnikiem pożyczkodawcy, a on – wierzycielem, a umowy sprzedaży w przypadku nieuiszczenia ceny kupujący staje się dłużnikiem sprzedającego, a on – wierzycielem.

Trzeba tu podkreślić jednak, że możliwa jest także odwrotna sytuacja, otóż w przywołanym przypadku umowy pożyczki, jeżeli pożyczkodawca nie realizuje umówionego obowiązku wydania kwoty pożyczki, staje się dłużnikiem pożyczkobiorcy, który uzyskuje status wierzyciela.

Wierzyciel i jego prawo do windykacji długów

Podstawową zasadą w przedmiotowej sytuacji jest, iż wierzyciel jest zainteresowany sprawnym i połączonym z możliwie znikomymi kosztami wywołaniem zmiany w postawie i zachowaniu dłużnika, który odmawia realizacji umownego obowiązku w postaci spłaty pożyczki, zapłaty ceny, wydania przedmiotu umowy, innego umówionego zachowania itp.

Zatem celem fundamentalnym wierzyciela jest realizacja przez dłużnika umówionych obowiązków (realizacja roszczenia wierzyciela). Z uwagi na fakt, że dłużnik unika realizacji swoich obowiązków, wierzyciel ma wybór między biernym oczekiwaniem – licząc na dobrą wolę dłużnika, a czynnym działaniem, gdzie zastosować może różnorodne narzędzia przekonywania i nacisku.

Wierzyciel samodzielnie dokonuje takiego wyboru, przy czym większość wierzycieli preferuje czynne działania. Wówczas zaczynamy mówić o windykacji długów przez wierzyciela.

Co wolno wierzycielowi?

Wierzyciel musi mieć świadomość, że dozwolone granice wpływu na dłużnika są zakreślone przez obowiązujące prawo. Przepisy prawne uzupełnione w praktyce przez zasady współżycia społecznego oraz zwyczaje miejscowe.

Zatem wierzyciel może działać – wyłącznie – za pomocą narzędzi i czynności dozwolonych w aktualnych normach prawnych oraz zwyczajach, a wtedy jego roszczenia posiadają ochronę prawną.

W przypadku przekroczenia przepisów prawa, wierzyciel ryzykuje nie tylko utratę ochrony prawnej swoich roszczeń, ale także wywołanie uzasadnionych roszczeń wobec swojej osoby (roszczeń cywilnych) ze strony dłużnika lub nawet popełnienie wykroczenia albo przestępstwa, które podlega ściganiu przez organy do tegoż powołane (ściganie karne).

Wierzyciele nagminnie popełniają podstawowe błędy przy prowadzeniu działań windykacyjnych. Skutecznie sprowokowani dają wręcz gwarancję, że świadomy dłużnik za moment zamieni się z nimi miejscami. I to oni staną się zwierzyną, a dłużnik myśliwym….

Co może firma windykacyjna zrobić dłużnikowi?

Prawem wierzyciela jest możliwość działania osobistego w swoich sprawach lub przez przedstawiciela.

Zatem wierzyciel może dochodzić roszczeń osobiście, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, stosując normy obowiązującego prawa. Posiada nadto prawo do powołania przedstawiciela (oświadczenie woli wierzyciela powołuje pełnomocnika), zgodnie z dyspozycją art. 95 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn. zm.) [dalej: „Kc”].

Pełnomocnictwo powinno mieć formę pisemną, acz w przypadkach wskazanych w Kc, np. pełnomocnictwo ogólne do czynności zwykłego zarządu, co nie wyklucza pełnomocnictwa w formie werbalnej w innych, konkretnych sprawach; w praktyce dla celów dowodowych pełnomocnictwo ma postać pisemną.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika działa on w imieniu i na rzecz wierzyciela, choć odpowiada za swoje działania jak każda osoba pełnoletnia. Warto dodać, że pełnomocnik nie musi być profesjonalnym prawnikiem i odpowiada także przed mocodawcą – wierzycielem.

Ponadto prawo nie wyklucza możliwości zlecenia przez wierzyciela czynności przekonywania i nacisku (windykacji) osobom trzecim, w praktyce wyspecjalizowanym firmom windykacyjnym.

Związanie się wierzyciela i firmy windykacyjnej umową wywołuje w praktyce sytuację, gdzie w imieniu wierzyciela, działa wobec dłużnika osoba trzecia (z reguły pracownik owej firmy – windykator). Taki windykator za swoje działania odpowiada jak każda osoba pełnoletnia, choć działa w imieniu własnym, to na rzecz wierzyciela (najczęściej za wynagrodzeniem). Wskazana sytuacja implikuje, że windykator, niebędący wierzycielem, posiada nie więcej praw do dochodzenia roszczenia niż sam wierzyciel. Aktualne prawo wyposażyło wierzycieli w następujące narzędzia windykacyjne (używa się ich na etapie przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny)

  • możliwość wysyłania na adres dłużnika wezwania do zapłaty w formie pisemnej (przepisy nie określają, ile takich pism można wysłać);
  • możliwość telefonowania i wysyłania wiadomości SMS (przepisy nie określają, ile razy dziennie, choć nie jest dopuszczalne naruszanie czasu ciszy
  • możliwość umówienia się na spotkanie, aby wspólnie ustalić sposób i warunki wykonania zobowiązania lub ugody między stronami.

Należy pamiętać, iż windykator działając na rzecz wierzyciela nie dysponuje innymi niż wymienione bezspornymi i akceptowalnymi narzędziami oddziaływania na dłużnika.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...