Egzekucja grzywien przez komornika

0
(0)

Egzekucja grzywien przez komornika regulowana jest przede wszystkim przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa oraz kodeks postępowania cywilnego.

Postępowania egzekucyjne, które prowadzone są z polecenia sądu, rejestrowane są przez komorników pod sygnaturą Kms. Wnioskodawcą takiej sprawy jest Skarb Państwa, reprezentowany przez prezesa właściwego sądu (najczęściej będzie to prezes sądu rejonowego).

Egzekucja grzywien przez komornika na polecenie sądu

Po prawomocnym orzeczeniu grzywny, sąd wzywa dłużnika, by ten dobrowolnie uiścił należność w terminie 30 dni od daty doręczenia wezwania. W przypadku niezapłacenia żądanej kwoty, sąd zobowiązany jest z urzędu, skierować polecenie egzekucyjne do komornika. W poleceniu tym sąd wzywa organ egzekucyjny, by ten w terminie 30 dni wyegzekwował środki należne skarbowi państwa, a przypadku jej bezskuteczności, umorzył postępowanie. Wskazany wyżej termin, jest terminem instrukcyjnym, wobec czego po jego przekroczeniu komornik nie jest zobligowany do natychmiastowego umorzenia sprawy. Do polecenia sąd dołącza tytuł wykonawczy. Sprawy takie zasadniczo kierowane są do komornika, w którego rewirze zamieszkuje dłużnik. Po otrzymaniu polecenia wszczęcia egzekucji, organ egzekucyjny zobowiązany jest z urzędu wykonać wszelkie czynności, potrzebne do wyegzekwowania tytułu, nawet jeżeli przepis szczególny uzależnia ich dokonanie od wniosku sądu. Wyjątkiem jest egzekucja z nieruchomości, której wszczęcie i dalsze prowadzenie, wymaga odpowiedniego wniosku ze strony sądu.

UWAGA! – Wniosek o wszczęcie postępowania bezwzględnie winien zawierać:

  • polecenie egzekucyjne,
  • tytuł wykonawczy,
  • odpis powołania konkretnej osoby na stanowisko prezesa sądu,
  • pełnomocnictwo dla konkretnego pracownika sądu (polecenia egzekucji grzywien, są zazwyczaj sporządzane i podpisywane przez pracowników wydziałów wykonywania orzeczeń karnych).

W przypadku braku w aktach sprawy jednego z tych dokumentów, istnieje przesłanka do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Z doświadczenia osoby piszącej wynika, że bardzo często sądy „darują” sobie przesyłanie odpisu powołania prezesa sądu.

Czy wnioski sądowe dot. egzekucji grzywien są mile widziane przez komorników?

Wszystko tak naprawdę zależy od rewiru, w którym działa komornik. W rejonach „wielkomiejskich” egzekutorzy lubią egzekwować grzywny z kilku powodów:

  1. Należy pamiętać, że niezapłacone/niewyegzekwowane grzywny, są następnie przez sąd zamieniane na areszt. Stanowi to realny bat na dłużników. „Uświadamiani” w tym zakresie przez egzekutorów są bardziej niż zwykle zainteresowani, aby spłacić swoje zadłużenie.
  2. Sprawy te, dotyczą zazwyczaj niewielkich kwot (zwykle jest to od 50,00 do 2 000,00 zł). Wobec powyższego ich wyegzekwowanie, wiąże się z doliczeniem przez komornika „do rachunku” opłaty minimalnej. Polecenia z sądu, stanowią więc dla niego niemały profit.
  3. Zapytania do urzędów o dłużnika są udzielane egzekutorom bezpłatnie. Z tej oto przyczyny, nie są oni uzależnieni od zasobności portfela wierzyciela. Wobec tego w sposób szybki oraz sprawny mogą uzyskać pełną informację dot. majątku skazanego (mieszczą się w tym zakresie m.in. zapytania do: ZUS o płatników składek, Urzędu skarbowego o dłużnika, Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych o nieruchomości dłużnika, Ministerstwa Sprawiedliwości o wpis do Rejestru Zastawów, itd.). Z tego przywileju korzystają pośrednio również dłużnicy, którzy odmiennie niż w przypadku egzekucji należności pieniężnych, nie są finalnie obciążani kosztami zapytań.

Zaś w rejonach wiejskich, gdzie większość grzywien stanowią m.in. kary za prowadzenie rowerów pod wpływem alkoholu lub jego picie w miejscach publicznych, egzekucja należności Skarbu Państwa stanowi obciążenie dla kancelarii, gdyż zasadniczo są to długi niespłacalne.

Czy należności Skarbu Państwa, na przykład grzywny, można spłacać w ratach?

Przede wszystkim należy przypomnieć, że egzekucja komornicza, ze swojej natury nie jest postępowaniem ratalnym. Wobec powyższego, organ egzekucyjny nie ma prawa rozbić żadnego zadłużenia na raty.

Jednakże, gdy egzekucja z jakiś przyczyn będzie bezskuteczna, np. gdy dłużnik zarabia minimalne wynagrodzenie, czy prowadzi działalność gospodarczą lub gdy nastąpił zbieg z innym komornikiem, to w tym przypadku organ egzekucyjny chętnie przyjmie do wiadomości naszą deklarację spłaty zadłużenia. Trzeba jednak pamiętać, żeby nie wystawiać cierpliwości egzekutora na próbę.

Przykład: Komornik egzekwuje grzywnę sądową w kwocie 5 000,00 zł, dłużnik deklaruje spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach po 300,00 zł, z czego deklarowane kwoty wpłaca on nieregularnie. W takiej sytuacji komornik, nie będzie miał żadnych oporów, by umorzyć egzekucję, co w konsekwencji spowoduje zamianę ww. długu na areszt.

Egzekucja grzywien a inne sprawy komornicze

A co w sytuacji, gdy organ egzekucyjny prowadzi równolegle egzekucje grzywien oraz inne należności pieniężne? Niestety w tej oto sytuacji, zgodnie z art. 1025 k.p.c., te inne należności egzekwowane są w pierwszej kolejności. Dopiero po ich zaspokojeniu, komornik „spłaci” kary pieniężne oraz grzywny sądowe i administracyjne. W związku z tym, może się okazać, że mimo sporego potrącenia z naszych poborów i tak mamy okazję trafić do aresztu. Chyba, że ….

Czy ktoś może zapłacić za nas grzywnę?

Najrozsądniejszym rozwiązaniem w tej sytuacji, będzie zapłata przez osobę trzecią orzeczonej grzywny bezpośrednio w kancelarii komornika, na kwit, do konkretnej sprawy. W tym przypadku, będzie on musiał zaliczyć wpłacone środki bezpośrednio na grzywnę, a nie dzielić wskazaną kwotę na inne postępowania, które korzystają z pierwszeństwa w zaspokajaniu.

UWAGA! Bezwzględnie pamiętać należy, że nie każdy może dokonać takiej spłaty. W przypadku zapłaty grzywny przez osobę, która nie jest dla skazanego lub ukaranego osobą najbliższą, to taka osoba sama podlega karze aresztu albo grzywny. Co zaś istotne, uiszczona w ten sposób grzywna podlega przepadkowi.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z przepisami, osobą najbliższą jest: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Niedozwolone jest również organizowanie zbiórki publicznej, celem zebrania środków na zapłatę grzywny. Czy ten również podlega karze.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...