Fundusz Alimentacyjny – ratunek w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów

0
(0)

Fundusz Alimentacyjny to niekiedy ostatnia deska ratunku w przypadku rodziców bezskutecznie walczących o zapewnienie dziecku bytu.
Obowiązkiem każdego rodzica jest wszakże zapewnienie dziecku odpowiednich warunków do prawidłowego rozwijania się, a nie jest to możliwe bez nakładów finansowych. Obowiązkiem jest również płacenie alimentów, które przysługują, niezdolnym do samodzielnego utrzymania się, dzieciom. Jak postąpić w sytuacji, gdy ktoś uchyla się od płacenia alimentów?

Egzekucja alimentów od pracodawcy dłużnika

Pierwsze działania powinno podjąć się samodzielnie. Jeśli dłużnik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, warto złożyć wniosek u jego pracodawcy o wypłatę alimentów.
Jeśli osoba, mająca zasądzone alimenty nadal uchyla się od ich płacenia, a działanie na własną rękę nie przynosi żadnych efektów, z ratunkiem przychodzi komornik. W dużym skrócie – komornik rozpoczyna egzekucję alimentów od ustalenia jakie dochody oraz majątek posiada dłużnik. Następnie zajmuje 60% ich wartości. Dokładne kwoty zajęć komorniczych sprawdzisz w naszej tabeli pokazującej ile wyniesie zajęcie wynagrodzenia za alimenty.

Co ważne, zobowiązania alimentacyjne traktowane są priorytetowo. To oznacza, że od osoby, uchylającej się od ich płacenia i mającej także inne zobowiązania (np.: kredyty czy nieuregulowane rachunki), w pierwszej kolejności egzekwuje się alimenty. Kosztami egzekucyjnymi obarczony zostaje dłużnik.
W sytuacji uporczywego uchylania się od obowiązku płacenia alimentów można złożyć wniosek o ściganie w policji lub prokuraturze.
Nierzadko jednak zdarza się, że działania komornika i policji nie przynoszą efektów. Nie udaje się wyegzekwować od dłużnika alimentów. Nie oznacza to jednak, że w tej sytuacji nie da się nic więcej zrobić – istnieje bowiem fundusz alimentacyjny.

Fundusz alimentacyjny – kto może ubiegać się o wypłatę?

Prawo do ubiegania się o alimenty z funduszu alimentacyjnego posiada ten, kto ma zasądzone alimenty, a egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. Dotyczy to sytuacji, w których w okresie dwóch miesięcy komornikowi nie udało się wyegzekwować od dłużnika pełnej należności. Z bezskuteczną egzekucją mamy również do czynienia w sytuacji, gdy nie ma możliwości wszczęcia i prowadzenia egzekucji, ponieważ dłużnik przebywa poza granicami Polski (najczęściej dlatego, że nie udaje się ustalić jego miejsca zamieszkania).
By otrzymać świadczenie nie wystarczy spełniać wyżej wymienionych wymogów. Podstawowym kryterium w ich przyznawaniu jest kryterium dochodowe. Wynosi ono obecnie wynosi 725 zł. Oznacza to, że o wypłatę z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się osoby, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza tego kryterium. Przy obliczaniu dochodu na jednego członka rodziny nie uwzględnia się: dziecka będącego pod opieką opiekuna prawnego lub będącego w związku małżeńskim oraz rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego do alimentów na jej rzecz.
Świadczenie przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia przez nie 18 lat. Jeśli dziecko po osiągnięciu pełnoletniości uczy się w szkole lub szkole wyższej, ma prawo do pobierania świadczenia do ukończenia 25-tego roku życia. Wyjątek stanowią osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym świadczenie przysługuje bezterminowo. Pozbawione możliwości otrzymywania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego są osoby, które przebywają w instytucjach typu: ośrodek wychowawczy lub zakład poprawczy, wychowywane są przez rodziny zastępcze lub zawarły związek małżeński.

Fundusz alimentacyjny – ile wynoszą alimenty z funduszu?

Jaka jest wysokość świadczenia i od czego zależy? Kwota należna z Funduszu Alimentacyjnego jest równa wysokości zasądzonych alimentów, ale nie może przekroczyć 500 zł. To oznacza, że w sytuacji, gdy mamy zasądzone alimenty na dziecko w wysokości 1000 zł, z funduszu alimentacyjnego otrzymamy tylko 500 zł świadczenia.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie są przyznawane bezterminowo, istnieje bowiem tzw. okres świadczeniowy, który trwa 12 miesięcy. W tym okresie może mieć miejsce uzyskanie dochodu lub jego utrata – sytuacja materialna rodziny może więc ulec poprawie lub pogorszeniu.
Ważne jest, by wszelkie ważne kwestie, dotyczące np.: podjęcia lub utraty pracy lub zmiany liczny członków rodziny, niezwłocznie zgłaszać do organu, który wypłaca świadczenie alimentacyjne. W sytuacji, gdy ma miejsce zatajenie takiej informacji, może dojść do konieczności zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

Fundusz alimentacyjny – co zrobić, aby otrzymać świadczenie alimentacyjne?

By otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy złożyć wniosek. Wnioski o przyznanie świadczenia alimentacyjnego na następny rok przyjmowane są od 1 sierpnia. Składa go osoba uprawniona lub jej rodzic czy opiekun. Należy złożyć go w urzędzie gminy (miasta) albo ośrodku pomocy społecznej. Do wniosku dołączyć trzeba różnego rodzaju zaświadczenia, m.in.: zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, zaświadczenie o dochodach każdego członka rodziny, zaświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu, oświadczenie o bezskuteczności egzekucji komorniczej czy orzeczenie o niepełnosprawności. Organ przyznający świadczenie wydaje decyzję administracyjną w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Jeśli wniosek zostanie nieprawidłowo złożony, wówczas urząd wyśle wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Da na to 14 dni (od otrzymania wezwania) na wykonanie tego zadania. Jeśli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy złożą wniosek bez wymaganych dokumentów, urząd wyznaczy dodatkowy termin (wynoszący od 14 do 30 dni) na dostarczenie potrzebnych zaświadczeń. Jeśli w wyznaczonym terminie nie zostaną dostarczone dokumenty – wniosek nie zostanie rozpatrzony.
W sytuacji, gdy wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, a świadczenie nie zostanie przyznane, przysługuje prawo do złożenia odwołania od tej decyzji. Odwołanie odbywa się za pośrednictwem organu, który wydał odmowę przyznania świadczenia. Na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jest 14 dni od otrzymania decyzji. Nie wiążą się z tym żadne opłaty.

Osoby, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie będą otrzymywały świadczenie od 1 października roku bieżącego do 30 września roku następnego.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...