||

Pismo od komornika tylko za potwierdzeniem odbioru?

5
(1)

Pismo od komornika o wszczęciu egzekucji to dla wielu pierwszy sygnał, że mają jakiś dług. Jak powinno być zatem dostarczone pismo od komornika? Czy wystarczy zwykły list? Czy może komornik ma obowiązek wysłać list za potwierdzeniem odbioru?

Tą ostatnią wątpliwość wyraził w wiadomości do nas jeden z czytelników serwisu mamdlugi.pl (pisownia oryginalna)

Wezwanie od komornika walało się po wycieraczce – nasz czytelnik alarmuje i pyta jednocześnie

Kilka dni temu odebrałem pisma od komornika ,w których to zawarta jest informacja o tym że, organ informuje mnie o zarządzeniu w trybie art. 814 kpc. (otwarcie i przeszukanie mieszkania – dop. redakcji). Pisma od komornika zostały wysłane do mnie w tradycyjny sposób tzn jako zwykły list bez jakiegokolwiek potwierdzenia odbioru. Dodam ,że trafiły pod adresy – jednym z nich jest mieszkanie partnerki – (aktualnie mieszkamy już gdzie indziej od ok. roku ) a drugi to lokal ,który wynajmowałem i tam prowadziłem działalność gospodarczą – lokal został wypowiedziany przeze mnie zaraz po zakończeniu działalności tj. 30.10.2018 r. Co jakiś czas odwiedzam ww. miejsca w celu odebrania ewentualnej korespondencji. O ile w pierwszym z lokali jest skrzynka na listy i tam właśnie znalazłem jedno z pism , o tyle w drugim przypadku korespondencja leżała pod drzwiami na podłodze ,przez ok 2 tyg – była ogólnodostępna dla wszystkich przechodzących klatką schodową . Moje pytanie brzmi : czy tak ważne pismo od komornika nie powinno zostać przesłane za pomocą listu z potwierdzeniem odbioru ? Jak mam się odnieść do otrzymanej korespondencji? dodam ,że jest to pierwsza informacja tej z kancelarii komorniczej, wcześniej nie otrzymałem żadnych listów.

List od komornika tylko za potwierdzeniem odbioru

Oczywiście podzielamy Pana wątpliwości. I potwierdzamy, że działanie komornika w tym przypadku było niezgodne z prawem. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U. 2018 poz. 2517) wskazuje wprost, że komornik dokonując doręczeń pism za pośrednictwem operatora pocztowego, zobowiązany jest wysyłać taką korespondencję za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Alternatywą dla takiego rozwiązania jest doręczenie pisma osobiście adresatowi (za potwierdzeniem odbioru). Komornik uprawniony jest również do pozostawienia pisma w miejscu zamieszkania dłużnika, gdy ten jest nieobecny (wezwanie do stawiennictwa w kancelarii), a fakt ten winien być stwierdzony protokołem. Wobec wystąpienia takiego uchybienia ze strony komornika, przysługuje Panu skarga do Sądu Rejonowego. Jednocześnie może Pan zawnioskować do właściwej Izby Komorniczej o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Doszło bowiem niewątlpliwie do rażącej obrazy przepisów prawa. Co zaś do pozostałych kwestii, sugerujemy kontakt z kancelarią celem uzyskania odpisu pism procesowych znajdujących się w aktach sprawy. Oraz oczywiście rozważenie dalszej obrony merytorycznej.

Komornik wchodzi do mieszkania – art 814 k.p.c

Co do samego faktu rozsyłania dłużnikom wezwań w trybie art. 814 k.p.c., zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i Minister Sprawiedliwości odnieśli się negatywnie do tego typu praktyk. Rzecz jasna organ egzekucyjny powinien pouczyć stronę, że ma prawo zarządzić otwarcie jej lokalu i innych pomieszczeń, czy też dokonać przeszukania odzieży i schowków. Ale w żadnym razie nie powinien grozić użyciem środków przymusu wyłącznie z powodu niestawiennictwa dłużnika w kancelarii. W obecnym stanie prawnym jedynym przypadkiem, w którym niestawiennictwo w kancelarii zagrożone jest sankcją (w tym przypadku grzywną), jest odmowa złożenia wykazu majątku.

Na marginesie – co do okoliczności pozostawienia korespondencji pod drzwiami – informujemy, że przedmiotową kwestię reguluje prawo pocztowe. Zgodnie z przepisami, to właściciel budynku jest zobowiązany do umieszczenia w nim skrzynki pocztowej. Brak skrzynki może spowodować, że listonosz pozostawi list zwykły (w tym również pismo od komornika) pod drzwiami lokalu. W dodatku niedopełnienie obowiązku posiadania skrzynki na listy zagrożone jest karą pieniężną od 50 zł do 10 000 zł.

Komornik wchodzi do mieszkania i przeszukuje odzież

Poniżej przedstawione przepisy są z praktyce martwe, co nie powinno dziwić, gdyż pochodzą z 1964 roku. Jednak pomimo ich absurdalności – są wciąż obowiązujące. Co znaczy, że w ich myśl, komornikowi po wejścu do mieszkania przysługuje np. prawo przeszukania odzieży dłużnika.

Przepisy prawa

Art. 814.

§ 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.

§ 2. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.

§ 3. Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. W wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego.

§ 4. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik. Przeszukania odzieży na żołnierzu w czynnej służbie wojskowej albo funkcjonariuszu Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej przeprowadza w obecności komornika odpowiednio żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego albo osoba wyznaczona przez przełożonego funkcjonariusza.

źr. Kodeks Postępowania Cywilnego, DU rok 1964 numer 43 poz. 296

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Pismo od komornika to już przeżytek, choć wciąż używany

Zobacz, jak komornicy korzystają ze zdobyczy nowoczesnej techniki:

Współczesny komornik i jego narzędzia

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...