Jak uniknąć potrącenia z wynagrodzenia na rzecz Profi Credit?

Potrącenie z wynagrodzenia dla Profi Credit

4.9
(10)

Potrącenie z wynagrodzenia dla Profi Credit to temat, który często bulwersuje dłużników. Zwłaszcza tych, którzy nie bardzo wiedzą, co począć, gdy do pracodawcy dociera pismo z Profi Credit. A jeszcze bardziej tych, których pracodawcy nie wiedzą, co się robi z pismem o potrącenie rat pożyczki z wynagrodzenia na rzecz wierzyciela. Wszystko to wyjaśniamy, zapewniając również dłużnikom darmowe pismo, pomocne w sprawie.

  • Czy Profi Credit może wejść na wynagrodzenie?
  • Czy pracodawca może przelewać wypłatę na konto Profi Credit
  • Jak zabezpieczyć się przed oddaniem wypłaty pożyczkodawcy o nazwie Profi Credit?
  • W jaki sposób odwołać zgodę na dobrowolne potrącenie rat z wynagrodzenia?

Dzień dobry, jakiś czas temu mój pracodawca otrzymał z Profi Credit S.A. moją zgodę na potrącenie części wynagrodzenia. Trochę gorzej ostatnio u mnie z pieniędzmi, dlatego mam pytanie, czy taką zgodę można cofnąć? Podkreślam, że w piśmie, które podpisałem, napisane jest, że moja zgoda jest nieodwołalna. Proszę o pomoc.

Skąd się wzięły potrącenia z wynagrodzenia?

Na wstępie pozwolę sobie omówić przepis, który zezwala na wspomnianą wyżej praktykę. Zgodnie z art. 91 § 1 Kodeksu Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.) należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Przepis ten jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 84 KP, zgodnie z którym pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Zachodzi więc pytanie, dlaczego ustawodawca zdecydował na umieszczenie tego przepisu w polskim systemie prawnym? Zadecydowały oczywiście względy praktyczne.

W pierwszej kolejności przepis ten był przewidziany do bezpośredniego potrącania przez pracodawcę szczególnego rodzaju zobowiązań pracowników. Przykładem tego były m.in. należności kasy zapomogowo-pożyczkowej, składka członkowska PZPR (po wycofaniu słynnych znaczków), czy też składka członkowska członka związku zawodowego. Co warto zaznaczyć, do dnia dzisiejszego istnieje uprzywilejowanie związków zawodowych oraz kas zapomogowo-pożyczkowych w kwestii potrącania wynagrodzenia. Przykładowo zgodnie z art. 331 ustawy o związkach zawodowych, pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną zgodą osoby wykonującej pracę zarobkową, jest obowiązany pobierać z wynagrodzenia tej osoby składkę związkową w zadeklarowanej przez nią wysokości, a niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować może nałożeniem na pracodawcę przez sąd kary grzywny albo nawet ograniczenia wolności.

W drugiej kolejności stał się on dla pracodawców najłatwiejszym sposobem egzekwowania kar pieniężnych i innych należności od niesumiennych pracowników.

W teorii bowiem żądając odszkodowania za zniszczony sprzęt komputerowy, błędnie wysłany przelew czy też naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, pracodawca musiałby wystąpić przeciwko niemu z pozwem do sądu. Bardzo często jednak się zdarza, że pracownik świadomy swojego zawinienia, zgadza się zarówno z roszczeniem pracodawcy, jak i z wysokością nałożonej na niego kary. W tej sytuacji wygodniejszym sposobem na zadośćuczynienie temu drugiemu jest podpisanie przez pracownika wskazanej wyżej zgody. Oszczędzi to obu stronom wizyty w sądzie, która wygeneruje wyłącznie koszty oraz niepotrzebną stratę czasu.

Czy potrącenie z wynagrodzenia dla Profi Credit jest zgodne z prawem?

Przechodząc do meritum sprawy, w tym miejscu należy sobie (niestety) powiedzieć, że działania Profi Credit mają w tej materii oparcie w przepisach prawa. Pracownik, podpisując stosowną zgodę firmie Profi Credit sprawa, pracodawca ma obowiązek przekazać zadeklarowaną kwotę na rachunek bankowy pożyczkodawcy. Ponadto z lektury bazy orzeczeń dostępnej na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że stosowana przez ww. firmę działanie, nigdy nie zostało zakwalifikowane, jako niedozwolona praktyka rynkowa, lub też działanie niezgodne z dobrymi obyczajami. Wobec powyższego do zakładów pracy w dalszym ciągu trafiać będą kolejne „oświadczenia”.

Czy jednak wszystko w tej sytuacji jest jasne i klarowne? Oczywiście, że nie! Krytycznego komentarza wymaga bowiem umieszczona we wzorcach podsuwanych przez pracowników Profi Credit wzmianka, że udzielona przez pracownika zgoda jest nieodwołalna. Bo czy tak w istocie jest? Czy pracownik nie ma żadnej możliwości by uchylić się od uprzednio złożonego oświadczenia? Odpowiadamy krótko: Oczywiście, że pracownik ma prawo, by odwołać taką dyspozycję! Argumenty? Bardzo proszę.

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia dla Profi Credit

W pierwszej kolejności wskazuje na to konstrukcja omawianego przepisu. Niezbędną przesłanką do dokonywania potrąceń jest bowiem zgoda pracownika wyrażona na piśmie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by udzieloną zgodę odwołać. Pamiętać należy, że prawo pracy jest ściśle związane z materią prawa cywilnego, gdzie co nie jest zabronione, jest dozwolone. Wobec okoliczności, że przepis art. 91 KP nie informuje nas, iż zgoda pracownika jest wieczna i niewzruszalna, to przyjąć należy, że akceptacja może być odwołana przez pracownika drogą pisemną i to w każdym czasie.

W drugiej kolejności wskazuje na to wykładnia historyczna. O czym zapewne niewielu pamięta, pierwotnie (tj. w momencie uchwalania w 1975 roku) art. 91 brzmiał następująco:

Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Zgoda na potrącania należności pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej może być cofnięta przez pracownika tylko za zezwoleniem zarządu kasy i na warunkach określonych przez ten zarząd.

Jasno więc jest wskazane, że ustawodawca, konstruując przedmiotowy przepis, dopuszczał możliwość cofnięcia przez pracownika wyrażonej uprzednio zgody i od ww. sytuacji dopuszczał zaledwie jeden wyjątek.

Potrącenie z wynagrodzenia dla Profi Credit - pismo do pracodawcy dłużnika
zdj. 1. Profi Credit wnioskuje o dokonywanie potrąceń z poborów.

Jak odwołać dobrowolne potrącenie z wynagrodzenia na rzecz Profi Credit?

Wystarczy, że napiszesz krótkie oświadczenie – jego wzór pobierzesz poniżej:

Gdyby pracodawca ociągał się z realizacją takiej dyspozycji należy wystosować ponaglenie, ot takie jak poniżej.

Co zaś w sytuacji, gdy pracodawca nie będzie chciał uwzględnić naszego wniosku, argumentując tym , że nasza dyspozycja była „nieodwołalna”? Lub w sytuacji, gdy pracownicy Profi Credit dzwonią do niego i straszą sądem?

Po pierwsze delikatnie zasugerować, aby skonsultował się z jakimś specjalistą od Prawa Pracy, jeśli nie ma kadrowej lub kadrowa nie jest zbyt biegła w nietypowych kwestiach. Kodeks Pracy bowiem bardzo jasno definiuje, jakie należności mogą pomniejszać wynagrodzenie, w jakich granicach i wedle jakich reguł. Można również samemu zasięgnąć niedrogiej porady kadrowej u specjalisty z prawdziwego zdarzenia i uzbrojonym w wiedzę udać się raz jeszcze do przełożonego. Ale co zrobić, jeśli to nie pomoże?

Pozostaje punkt drugi – telefon do Państwowej Inspekcji Pracy. Gwarantujemy Państwu, że urzędnicy państwowi wytłumaczą nadgorliwemu pracodawcy, na czyj rachunek powinno przychodzić nasze wynagrodzenie. Pamiętać należy, że raczej nie będzie to przyjemna nauczka dla przełożonego, często również od strony finansowej. Często zatem dłużnik staje przed dylematem – lubię bardziej swą szefową czy swoje pieniądze?

Pogodziłeś się z obciążeniem wynagrodzenia na rzecz firmy pożyczkowej Profi Credit?

Zatem warto, abyś pamiętał chociaż, że kwotą wolną od potrąceń jest:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli potrącane są należności na rzecz pracodawcy,
  • 80 proc. tej kwoty kwoty, jeśli obciążenie wynagrodzenia następuje np. na rzecz firmy pożyczkowej.

Jeśli do tego wynagrodzenie jest zajęte przez komornika należy jeszcze bardziej rozważyć kontrolę kwoty, jaka trafia na Twoje konto bankowe. Jeśli pracodawca nie rozróżnia potrącenia dobrowolnego (na rzecz firmy pożyczkowej), od obowiązkowego (na wniosek komornika), zapewne będzie miał problem z poprawnym naliczeniem wypłaty.

Dlaczego wielu pracodawców pismo o potrącenie wynagrodzenia na rzecz Profi Credit wrzuca jak śmieć do kosza?

Mówimy oczywiście o pracodawcach świadomych. Oraz mających poczucie godności. Wystarczy spojrzeć na konstrukcję pisma, w którym firma pożyczkowa traktuje pracodawcę swojego dłużnika, czyli kompletnie obcą sobie firmę, jak windykator. Czyli straszy sądem w sposób mało elegancki.. Już to jedno zdanie powinno wystarczyć, aby potraktować firmę Profi Credit w sposób im należny. Czyli zrobić z takiego straszaka kulkę i wrzucić do kosza. W przenośni.. Gdyż ze względu na zawarte w piśmie z Profi Credit dane osobowe, rzecz jasna straszak wyląduje w niszczarce.

A dlaczego wielu pracodawców podchodzi z respektem do straszaka i potrąca na rzecz Profi Credit wynagrodzenie pracownika?

Można chyba najprościej to ująć: brak wiedzy, świadomości, strach przed konsekwencjami i unikanie kłopotów. Każdy pracodawca ma zakodowane, że pomyłka w naliczeniu potrącenia na rzecz komornika może mieć konsekwencje w postaci bardzo wysokich kar finansowych. A pismo o potrącenie z wynagrodzenia dla Profi Credit kojarzy im się jednoznacznie. Wspomniany brak wiedzy pracodawcy, kiepskiej jakości obsługa kadrowa sprawiają (a dzieje się to w wielu firmach), że pracodawca zamiast pomóc swojemu pracownikowi, dla własnego bezpieczeństwa obcina mu pensję.

A wystarczy uświadomić pracownika, że powinien odwołać wcześniej udzieloną zgodę na zajęcie wynagrodzenia. Co raz a dobrze ucina problem potrąceń z wynagrodzenia dla Profi Credit.

Dlaczego firma pożyczkowa Profi Credit może żądać od pracodawcy potrącenia z wynagrodzenia swojego dłużnika – podsumowanie

Wszystko zaczęło się, gdy pracownik, najprawdopodobniej tkwiący w pętli kredytowej (zobacz, czym jest pętla kredytowa w życiu dłużnika) bez patrzenia na koszty i konsekwencje pobiegł po pieniądze do Profi Credit. Bo dawali.

W trakcie podpisywania umowy pożyczki podpisał również dokumenty zabezpieczeń. Weksel. I zgodę na dobrowolne potrącenie z wynagrodzenia dla Profi Credit.

W przypadku pożyczki w Profi Credit wygląda ona tak:

Wzór oświadczenia o dobrowolnym przelewie z wynagrodzenia na konto Profi Credit - dyspozycja dla pracowdawcy

Zgoda na dobrowolne potrącenie z pensji obowiązuje do odwołania. Każdy pożyczkobiorca ma prawo zgodę taką (w formie pisemnej) odwołać. I odwołanie zgody z automatu zabiera pracodawcy prawo do dokonania potrącenia z wynagrodzenia dla firmy pożyczkowej. W przypadku, gdy pomimo odwołanej zgody, potrącenie z wynagrodzenia dla Profi Credit jest przez pracodawcę zrealizowane, ma on sporego pecha. I kilka stów mniej w portfelu.

Oznacza bowiem, że podarował firmie Profi Credit swoje pieniądze. Pracownikowi musi bowiem zwrócić to, co niezgodnie z prawem potrącił mu z wynagrodzenia. Dokonując potrącenia w momencie braku zgody pracownika na na potrącenie z wynagrodzenia dla Profi Credit częsci jego wynagrodzenia.

Po stronie pracownika stoi prawo pracy i PIP. Pytanie tylko, czy pracownik, który nie płaci rat w Profi Credit, ma w ogóle siłę i chęć, aby walczyć o swoje prawo i swoje pieniądze. Czy windykacja Profi Credit i innych wierzycieli zrobiła z niego trzęsącą się, niezdolną do życia, ale wciąż wegetującą galaretę (tutaj możesz przeczytać o tym, co strach przed windykacją robi z psychiką)

Potrącenie z wynagrodzenia dla Profi Credit to tylko jeden z problemów dłużnika w pętli pożyczek

Wizja zajęcia pensji bez udziału komornika jest nieciekawa. Każdy to przyzna. Ale dla osoby, która zabrnęła w ślepy zaułek zadłużenia się w parabankach, to tylko jeden z kilkunastu problemów. Nierzadko kilkudziesięciu. Bo i tyle pożyczek pozabankowych zdarza się dźwigać dłużnikom na swoich barkach.

Zderzenie dłużnika bez wiedzy i wsparcia prawnego z górą lodową pożyczek czy kredytów, kończy się z reguły tak, jak skończyło się w przypadku pewnego słynnego statku. O nazwie Titanic. Ale wcale nie musi. Dłużnik, który odpowiednio wcześnie rozpocznie proces wychodzenia z długów, może z nich wyjść bezboleśnie.

Przerwanie procesu zadłużania się i rozpoczęcie oddłużania jest bardzo trudne. Może zatem udaremnione potrącenie z wynagrodzenia dla Profi Credit będzie dla dłużnika w pętli ciosem, który obudzi go. I pomoże zrozumieć, że im szybciej zacznie się oddłużanie, tym wyjście z długów jest łatwiejsze. I mniej bolesne.

Oddłużanie zacznij od analizy swojego problemu. To pierwszy, ale niezwykle ważny krok do wyjścia z długów nie tylko w Profi Credit, ale wszystkich pozostałych firmach pożyczkowych.

Swój pierwszy krok w kierunku oddłużania zrobisz w tym miejscu – sprawdź, czym jest pomoc dla zadłużonych w parabankach.

Profi Credit – czy wiesz, że możesz spłacić znacznie mniej niż przypuszczasz?

Wiesz już, jak uniknąć potrącenia z wynagrodzenia na rzecz Profi Credit. Ale to przecież nie koniec Twoich problemów, gdyż cały czas pozostaje niespłacona pożyczka w parabanku. No właśnie, czy na pewno jest ona niespłacona?

Czy wiesz, że w przypadku pożyczek lichwiarskich, a do nich należy pożyczka w Profi Credit, masz prawo zwrócić pożyczony kapitał i odmówić spłaty całej reszty kosztów lichwiarskich? Jeśli nie wiesz, a chcesz zaoszczędzić nierzadko kilkanaście tysięcy złotych (bo wiele pożyczek ma takie koszty) przeczytaj koniecznie artykuł Profi Credit dla zadłużonych, w którym opisujemy dokładnie prawa pożyczkodawcy – całą wiedzę na ten temat znajdziesz w jednym miejscu.

Być może Twój problem ze spłatą pożyczki już nie istnieje. Gdyż spłaciłeś ją, a teraz spłacasz lichwiarskie koszty pożyczki, których zgodnie z polskim prawem spłacać nie musisz.

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.9 / 5. Liczba głosów: 10

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

1 komentujący “Potrącenie z wynagrodzenia dla Profi Credit”

  1. Dzień dobry. A co w przypadku, gdy PC straszy, że jak odwołam dyspozycję do pracodawcy to wtedy wypowie umowę, gdyż było to zabezpieczenie kredytu. Dodam że jest płacone reguralnie tylko jedna rata była spóźniona o 14 dni, stąd to pismo.

Zostaw swój komentarz...