pismo o przedawnienie długu

Umorzenie długów przez sąd, czyli upadłość konsumencka

4.7
(13)

Umorzenie długów przez sąd jest możliwe i coraz łatwiejsze. Co powinien zrobić dłużnik, aby uzyskać umorzenie długów przez sąd w wyniku upadłości? Jakie koszty się z tym wiążą? Ile trwa procedura upadłościowa i jakie wiążą się z tym konsekwencje? Kto pomoże w przejściu procesu upadłości?

Zapraszamy do lektury poradnika.

Wniosek o upadłość konsumencką, czyli umorzenie długów przez sąd

Pierwszym krokiem jest złożenie stosownego wniosku – wniosku o upadłość konsumencką – do właściwego sądu. Przepisy Prawa upadłościowego wymagają, aby wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego był złożony na oficjalnym formularzu.

Jest on dostępny online do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości RP pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka

W przypadku niezłożenia wniosku na ww. formularzu Sąd upadłościowy wezwie do uzupełnienia braków przez zastosowanie owego formularza. Złożenie wniosku upadłościowego nie na formularzu nie wywołuje skutków prawnych i Sąd go w konsekwencji nie rozpatrzy.

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem procesowym, które zawiera ściśle określone w ustawie Prawo upadłościowe i obowiązkowe dla dłużnika elementy. Warto także dodać, iż ww. wniosku nie może złożyć prokurator lub organizacja społeczna (np. fundacja, stowarzyszenie, związek zawodowy), postępowania upadłościowego Sąd nie może prowadzić z własnej inicjatywy (z urzędu).

Dla dłużnika pozostającego w związku małżeńskim istotne jest, że wniosku upadłościowego nie może złożyć łącznie małżeństwo, ale może każde z małżonków z osobna.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być należycie opłacony. Opłata za złożenie wniosku jest opłatą podstawową i obecnie wynosi 30 zł. Należy ją uiścić przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w kasie sądu albo znakami opłaty sądowej lub przelewem na rachunek bankowy Sądu upadłościowego, a dowód wpłaty załączyć do wniosku.

W obecnym stanie prawnym wnioski o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej rozpoznają niektóre wydziały gospodarcze polskich powszechnych cywilnych sądów rejonowych. Aktualną listę można odnaleźć online na stronie internetowej Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Lista sądów przyjmujących wnioski o upadłość konsumencką

Sąd prześwietli dłużnika i jego intencje

Jeżeli dłużnik złoży do właściwego Sądu poprawny wniosek upadłościowy, to w pierwszym etapie Sąd ten będzie badał, na podstawie oświadczeń dłużnika i dokumentów, czy nie zachodzi jedna z ustawowych przesłanek skutkujących oddaleniem lub odrzuceniem wniosku dłużnika. Spełnienie choć jednej z określonych w Prawie upadłościowym powoduje oddalenie przez Sąd wniosku o ogłoszenie upadłości. Dla przykładu wniosek będzie oddalony, kiedy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (np. zaciągnął pożyczkę chcąc jej nie spłacić; zakupił samochód na kredyt i odmówił zapoznania się z warunkami umowy; swoim zachowaniem doprowadził do zmniejszenia, zawieszenia wypłacanego mu wynagrodzenia za pracę albo rozwiązania umowy o pracę).

Umorzenie długów przez sąd

Jeżeli dłużnik złożył poprawny wniosek w treści i formie, a po analizie sprawy Sąd upadłościowy nie znajdzie okoliczności skutkujących oddaleniem wniosku oraz uzna, że spełnione są ustawowe warunki ogłoszenia upadłości – to postanawia o ogłoszeniu upadłości dłużnika składającego wniosek, obejmującej likwidację jego majątku. Sąd ma obowiązek zawiadomić o upadłości izbę skarbową dłużnika, jego oddział ZUS lub KRUS oraz syndyka – osobę wyznaczaną przez Sąd do praktycznej likwidacji majątku dłużnika, przeprowadzającej większość czynności upadłości.

Drugi etap – właściwe postępowanie upadłościowe

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej uruchamia drugi etap postępowania upadłościowego, zwanego niekiedy właściwym postępowaniem upadłościowym.

W jego trakcie dochodzi do likwidacji (sprzedaży) całego albo części majątku dłużnika. Tak uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy skutecznie zgłosili istnienie swojej wierzytelności do sędziego-komisarza.

Z dniem ogłoszenia upadłości syndyk przejmuje od upadłego dłużnika zarząd całym jego majątkiem, który wchodzi w skład masy upadłości i przystępuje do jego likwidacji, np. przez sprzedaż na licytacji.

Inne istotne zadania syndyka to spis rzeczywistego majątku dłużnika, weryfikacja roszczeń wierzycieli wobec dłużnika, sprzedaż ujawnionych składników majątku dłużnika (których spieniężenie jest dozwolone), spłata zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli.

Plan spłaty – zadania dla dłużnika starającego się u umorzenie długów przez sąd

Pracę syndyka nadzoruje sędzia – komisarz z Sądu ogłaszającego upadłość. W praktyce właściwe postępowanie upadłościowe sprowadza się do ustalenia przez Sąd planu spłaty – obejmuje on część wierzytelności niezaspokojonych z likwidacji majątku upadłego dłużnika powstałych przed ogłoszeniem upadłości oraz wszystkie wierzytelności przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości.

Sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe dłużnika, konieczność utrzymania jego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość długów i możliwość ich spłaty w bliskiej przyszłości.

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli Sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 36 miesięcy (w niektórych przypadkach 54 miesięcy), dłużnik jest obowiązany sumiennie spłacać zobowiązania wynikające z listy wierzytelności i jaka część jego zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty.

Sąd ustala plan spłaty po wysłuchaniu syndyka, wierzycieli i dłużnika. Po wykonaniu przez dłużnika planu spłaty Sąd umarza pozostałe długi.

Jak widzisz, szanowny czytelniku, umorzenie długów przez sąd po ogłoszeniu upadłości nie następuje od razu. Mówiąc krótko – dłużnik ma 3 lata na to, aby pokazać, że zasłużył na umorzenie długów przez sąd.

Jak skutecznie przejść proces upadłości konsumenckiej?

Wiesz już, że od procedura postępowania upadłościowego jest skomplikowana i w pojedynkę nie dasz sobie zapewne rady. Dlatego też przygotowaliśmy dla Ciebie ofertę przeprowadzenia procesu upadłościowego przez pełnomocnika prawnego. Nie jest to oczywiście pierwszy lepszy prawnik, gdyż takich masz w okolicy pod dostatkiem. Twoją sprawą od początku do końca zajmować się będzie doktor nauk prawnych. Zdajesz sobie zapewne sprawę z różnicy pomiędzy magistrem a doktorem prawa?

Kliknij, aby poznać unikalną ofertę pomocy w upadłości konsumenckiej i skorzystać z pomocy specjalisty, do którego dostęp mają nieliczni.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.7 / 5. Liczba głosów: 13

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...