Umorzenie długów upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka umorzenie długów

4.8
(47)

Czy upadłość konsumencka oznacza umorzenie długów? Co powinien zrobić dłużnik, aby uzyskać umorzenie długu w wyniku upadłości konsumenckiej? Jakie koszty się z tym wiążą? Ile trwa procedura upadłościowa i jakie wiążą się z tym konsekwencje? Jak znaleźć dobrego prawnika, dzięki któremu upadłość konsumencka zwiększy szansę na umorzenie długu – każdego z posiadanych?

Wniosek dłużnika o upadłość konsumencką, czyli umorzenie długów przez sąd

Pierwszym krokiem do osiągnięcia celu, czyli pozbycia się zadłużeń (umorzenia długów) jest złożenie wniosku o upadłość do właściwego sądu.

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem procesowym, które zawiera ściśle określone w ustawie Prawo upadłościowe i obowiązkowe dla dłużnika elementy. Warto także dodać, iż złożenie wniosku nie jest równoznaczne z tym, że umorzenie długu nastąpi. Jest to pierwszy krok do umorzenia poprzez upadłość.

Dla dłużnika pozostającego w związku małżeńskim istotne jest, że wniosku upadłościowego nie może złożyć łącznie małżeństwo, ale może każde z małżonków z osobna.

Kto może złożyć wniosek o umorzenie w procesie upadłości?

Najczęściej korzystający z wyjścia z długów w procesie upadłości są konsumenci, którzy wpadli w spiralę długów. Czyli osoby, które poprzez nieroztropne zarządzanie długami lub wypadek losowy stracili możliwość regulowania swoich zobowiązań finansowych.

 • dłużnicy banków spłacający kredyty hipoteczne,
 • osoby uwikłane w spiralę parabanków,
 • posiadacze zbyt dużej ilości kart kredytowych i kredytów gotówkowych,

Upadłość konsumencka – jak sama nazwa wskazuje – dotyczy konsumentów, na przykład chętnych na umorzenie długu bankowego przekraczającego ich możliwości spłaty. Czyli wyłącza przedsiębiorców, dla których prawo przewiduje inne procedury upadłościowe.

Jak napisać wniosek o upadłość i kto ma to zrobić?

Napisanie wniosku należy powierzyć doświadczonemu prawnikowi. To podstawa tego, aby umorzenie długu w wyniku upadłości było jak najwyższe. Stworzenie wniosku jest najważniejszym elementem przygotowywania się do upadłości. Dlatego też dłużnik musi możliwie najstaranniej zebrać informacje o posiadanych zobowiązaniach.

Pominięcie we wniosku zobowiązania oznacza bowiem to, że sąd nie uwzględni tej wierzytelności w toku postępowania upadłościowego. A osoba upadła straci możliwość umorzenia długu, którego nie wykazała we wniosku, Na przykład dużego długu bankowego. Jeśli dłużnik pominie go we wniosku do sądu, umorzenie długu bankowego będzie niemożliwe.

Wniosek o upadłość wymaga więc szczególnej staranności. Od strony prawnej zapewnia ją dobry prawnik od upadłości (stąd tak ważny jest jego wybór). Ale i dłużnik ma swoją rolę do odegrania. I to rolę ważną. Musi zgromadzić bowiem informacje o wszystkich swoich zadłużeniach. W tym oczywiście i tych, które są przedmiotem postępowania egzekucyjnego.

Wniosek o upadłość – co zawiera?

Pomimo tego, że wniosek u umorzenie długów w drodze upadłości jest tworzony przez prawnika, dłużnik powinien mieć świadomość, co taki wniosek zawiera.

 • pełne dane dłużnika,
 • miejsce położenia majątku dłużnika, jeśli oczywiście dłużnik posiada majątek,
 • wykaz majątku oraz jego szacunkową wycenę – gdy dłużnik go posiada,
 • dane wierzyciela wraz ze szczegółami zobowiązań (kwota, data wymagalności) pozwalające na oznaczenie długu,
 • informacje o zabezpieczeniach na majątku dłużnika, jeśli go posiada (np. wpis do hipoteki, komornicze zajęcie pojazdu mechanicznego),
 • przychody dłużnika oraz wyliczone koszty utrzymania jego i posiadanego potomstwa,
 • informacje o czynnościach prawnych dotyczących nieruchomości oraz ruchomości i wierzytelności (ale tylko tych o wartości powyżej 10 tysięcy zł) w ostatnich 12 miesiącach liczonych od dnia, w którym wniosek dłużnika został złożony – wyjaśnienie w kolejnym akapicie,
 • okoliczności powstania długów oraz uzasadnienie złożonego wniosku,
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku o upadłość.

Informacje o czynnościach prawnych dotyczących nieruchomości oraz ruchomości i wierzytelności – o co tutaj chodzi?

Temat ten szczególnie powinien zainteresować dłużników, szukających szansy na umorzenie długu w sądzie dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. We wniosku dłużnika muszą znaleźć się bowiem informacje dotyczące czynności prawnych względem majątku. Chodzi tutaj o tzw. ukrywanie majątku. Zatem jeśli dłużnik w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem wniosku u upadłość

 • przepisał swoje mieszkanie lub dom na rodzinę,
 • sprzedał działkę lub inną nieruchomość,
 • upłynnił lub podarował osobie bliskiej posiadany samochód o wartości powyżej 10.000 zł,
 • przepisał na kogoś udziały o wartości wyższej niż 10.000 zł w spółce, której był lub jest udziałowcem,
 • sprzedał posiadane akcje, obligacje czy wierzytelności,

musi wykazać to we wniosku o upadłość.

Wielu zadłużonych, w trosce o ochronę majątku przed zajęciem komorniczym, dokonuje jego przepisania lub fikcyjnej sprzedaży. Co w praktyce mocno utrudnia lub wręcz uniemożliwia umorzyć dług w postępowaniu upadłościowym

Złożenie wniosku o upadłość uruchamia działania syndyka. Co wiesz o syndyku i czemu tak mało?

Prawnik od upadłości składa starannie stworzony wniosek w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Sąd rozpoznaje wniosek i wydaje postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Od tego momentu rozpoczyna się właściwy proces upadłościowy, którego finałem ma być pełne lub częściowe umorzenie długu. A zaczyna się od działań powołanego przez sąd syndyka, który dokonuje wyceny i sprzedaży majątku dłużnika, który przystąpił do upadłości konsumenckiej. Oczywiście tylko wówczas, gdy dłużnik posiada zbywalny majątek.

Syndyk sprawdza nie tylko majątek dłużnika, ale również jego zarobki i możliwość zarobkowania w najbliższym czasie, dokonuje rozpytania urzędu skarbowego, analizuje jego wydatki na potrzeby mieszkaniowe itp. Mówiąc obrazowo, syndyk na zlecenie sądu tworzy obraz chętnego na to, aby umorzyć długi w wyniku upadłości konsumenckiej. I wychwycić ewidentnych cwaniaków, którzy postanowili umorzyć dług bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

Jeśli starający się umorzyć dług w banku o wartości 550 tys. zł programista przedstawi syndykowi zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie kolegi z pensją w wysokości najniżej krajowej, to nie oznacza, że syndyk uzna, iż jest on niezdolny do spłacania swojego zadłużenia. Wręcz przeciwnie. Da mu czas na znalezienie pracy za wynagrodzenie odpowiadające średniej w branży. Jeśli interesuje Cię więcej ciekawostek, przeczytaj nasz wywiad z syndykiem.

Postawa wobec syndyka badającego zdolność dłużnika do spłaty jest kluczowa w procesie umorzenia posiadanych długów przez sąd, gdyż to właśnie syndyk przekazuje sądowi propozycje planu spłaty. Lub rekomenduje całkowite umorzenie bez obowiązku spłacania przez dłużnika. Albo odwrotnie – odmowę umorzenia, gdy upadłość jest tylko sposobem na pozbycie się długów bez chęci naprawy szkody wierzycielom.

Wszyscy dłużnicy wiedzą, że to sędzie decyduje o ich losie w upadłości konsumenckiej. I umorzeniu długów lub nie. Ale nie doceniają roli syndyka. Sędzia nie bawi się w analizę stanu majątkowego, sytuacji zawodowej czy podejścia do długów samego dłużnika. Materiały przeanalizowane w postaci wniosków i konkretów dostarcza sądowi syndyk.

Upadłość konsumencka w praktyce, czyli scenariusze umorzenia długu przez sąd

W zależności od sytuacji dłużnika (w tym materialnej, zdrowotnej), posiadanego majątku, a także stopnia jego zaniedbania, sąd ustala (lub nie) tzw. plan spłaty w postępowaniu upadłościowym. Dłużnik, który zdecydował się na ogłoszenie upadłości w celu umorzenia długów, musi liczyć się z następującymi scenariuszami. Dokładnie opiszemy je poniżej.

Plan spłaty, którego wykonanie przez dłużnika jest warunkiem umorzenia długu

jest ustalany przez sąd bezpośrednio po zakończeniu działań syndyka. I przesłaniu przez niego listy wierzytelności oraz planu podziału środków uzyskanych w wyniku likwidacji majątku dłużnika.

Sąd ustala plan spłaty – którym są zawarte obowiązki dłużnika, czyli okres spłaty wierzycieli i kwotę miesięcznej spłaty na okres:

 • maksymalnie 3 lat, gdy długi powstały w związku z wydarzeniami losowymi nie były wynikiem zaniedbania dłużnika,
 • maksymalnie 7 lat, gdy zadłużenie powstały w wyniku zaniedbań upadłego.
Spłacanie kredytów pożyczkami pozabankowymi, a następnie branie chwilówek na spłatę parabanków może być potraktowane jako zaniedbanie dłużnika, co oznacza, że osoba w pętli długów szukająca umorzenia swoich zobowiązań poprzez ogłoszenie upadłości, może otrzymać aż 7-letni plan spłaty i przez cały ten okres spłacać długi. 

Dopiero zrealizowanie planu spłaty powoduje, że sąd dokonuje umorzenia tych długów, które pozostały do spłaty po realizacji planu spłaty w postępowaniu upadłościowym. A co jeśli dłużnik spłaci wszystkie długi w ramach planu spłaty? Wówczas okaże się, że upadłość konsumencka nie dała mu nawet częściowego umorzenia.

Całkowite umorzenie wszystkich długów bez tworzenia planu spłaty

Scenariusz idealny, ale możliwy tylko dla tych dłużników, wobec których sąd uzna całkowitą bezradność wobec zadłużenia i brak możliwości choćby zmierzenia się z nimi. Są to decyzje sądu indywidualnie podejmowane na wniosek syndyka. I podejmowane często ze względów czysto humanitarnych.

Samotnie wychowująca 2 dzieci w wynajmowanym skromnym mieszkaniu kobieta wpadła w długi u lichwiarzy. Miała do wyboru kupić albo węgiel na zimę, albo lekarstwa dla dzieci. Pomimo tego, że jej dochody pozwalają na minimalną spłatę wierzycieli po 100 zł miesięcznie, syndyk po analizie jej sytuacji wniosku do sądu o umorzenie długu w całości bez konieczności spłaty przez nią choćby złotówki

Uznał bowiem, że 100 zł w strukturze jej dochodów jest na tyle istotną kwotą, że zabieranie jej co miesiąc tych pieniędzy miałoby negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny. Dlatego rekomenduje, aby umorzyć jej dług w całości.

74-letni staruszek w czynszowym mieszkaniu zmaga się z nieuleczalną chorobą. Długi powstały w wyniku drogiego procesu diagnozowania, które wykonywał prywatnie, gdyż państwo nie wywiązywała się ze swoich obowiązków. I choć po analizie jego stanu finansów (dochód, wydatki mieszkaniowe, na leki i jedzenie) syndyk wiedział, że może rekomendować sądowi plan spłaty 300 zł miesięcznie przez okres 3 lat, to wiedział też, że dłużnik nie doczeka umorzenia. Postawia, z pobudek czysto ludzkich, rekomendować umorzenie całkowite długów schorowanego staruszka. Który nie ukrywał, że w upadłości nie o umorzenie długu mu chodzi, ale o to, aby uwolnić się od windykatorów, których agresja wykańczała go bardziej niż postępująca choroba

Umorzenie bez planu spłaty może mieć charakter trwały lub warunkowy. To trudne terminy, ale łatwe do zrozumienia, gdy się je wyjaśni.

Dłużnik jest trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli

Dłużnik to inwalida, który nie będzie nigdy mógł podjąć pracy, gdyż jest niezdolny do niej w sposób trwały. Ma niskie świadczenia rentowe, w związku z tym sąd uznaje go za osobę, która nie ma możliwości spłaty wierzycieli. I dokonuje umorzenia długu w sposób trwały, czyli raz na zawsze.

Upadłość konsumencka - fragment ustawy o upadłości regulującej całkowite umorzenie długów.

Niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli nie ma charakteru trwałego

W takiej sytuacji dłużnik nie musi co prawda nic spłacać, a wierzyciel nie może prowadzić wobec niego działań windykacyjnych czy egzekucji komorniczej. Ale obowiązkiem dłużnika jest składanie sądowi raz w roku sprawozdania ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie. A prawem wierzyciela jest w okresie warunkowym, czyli lat pięciu, złożenie w sądzie o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Które sąd zbada i w przypadku stwierdzenia, że sytuacja materialna i życiowa upadłego poprawiła, taki plan może ustalić.

Odmowa umorzenia długów upadłego, czyli nawet częściowe umorzenie długu blokuje sąd

I bęc. Upadłość ogłoszona, a dłużnik pozostaje z długami. Umorzenie nie zostało przez sąd ogłoszone. Kiedy upadły może otrzymać taki kubeł zimnej wody i dowiedzieć się, że umorzenie długu, pomimo ogłoszenia upadłości, pozostało w sferze marzeń?

Scenariusz czarny dla dłużnika może mieć miejsce w kilku przypadkach. Warto bardzo dokładnie przeczytać ten akapit przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z upadłości.  Wiele nieuczciwych kancelarii, oferujących upadłość konsumencką jako receptę na każdy dług i i lek dla każdego dłużnika, nie wspomina o takim scenariuszu. A może on mieć miejsce. Dlatego tak ważne jest, aby przejść konsultacje przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o upadłość z uczciwym adwokatem od upadłości. Gdyż to właśnie już na tym etapie dobry prawnik od upadłości zauważy takie ryzyko.

W naszych wewnętrznych testach aż 8 na 10 kancelarii oferujących upadłość w rozmowach z tzw. tajemniczym klientem nie wspominało o możliwości zaistnienia takiego scenariusza. Pomimo tego, że tajemniczy klient testujący uczciwość był w grupie wysokiego ryzyka.

Sprawdź więc koniecznie, co może sprawić, że dłużnik wyjdzie z procesu upadłości konsumenckiej całkiem upadły, ale  z kompletem długów…

Upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy

Na przykład przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań. Jak to odczytywać? J Tradycyjnie posłużymy się przykładem.

Bolek popadł w długi bankowe, a ponieważ bał się komornika, sprzedał wszystkie cenne rzeczy. Dowiedział się jednak, że długi w bankach nie będą przeszkodą w zadłużaniu się u internetowych lichwiarzy. Nie spłacając banków, powiększał zadłużenie biorąc pożyczki w parabankach bez chęci i próby ich spłacania. Uznał bowiem, że umorzenie długu i to każdego bez wyjątku, zapewni mu upadłość konsumencka. 

Bolek uznał, że wniosek o upadłość to jak wniosek o umorzenie długu. Z całego życia. Tym bardziej, że kancelarie zapewniały go, iż jeśli nie ma majątku, to syndyk nie zabierze mi nic, a upadłość sprawi, że jego długi przestaną istnieć.

Sąd, bo zbadaniu przeszłości Bolka przez syndyka, uznał jednak, że odprowadził on do swojej niewypłacalności w sposób celowy. I nie umorzył mu długów. Choć uczynił go upadłym.

Ogłaszający upadłość zrobił to po raz drugi w okresie 10 lat

Nowelizacja ustawy o upadłości jest sygnałem dla niektórych dłużników, którym sąd w wyniku ogłoszenia upadłości umorzył dług kilka lat temu, że skoro zmieniło się prawo, to można powtórzyć operację. Zadłużyć się i upaść ponownie.

Konsument, który skorzystał w umorzenia długów w procesie upadłości, a od jej ogłoszenia nie minęło 10 lat, drugi raz nie otrzyma umorzenia długów przez sąd po ogłoszeniu upadłości

Tutaj jest jednak wyjątek, który mówi o tym, że jeśli mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, względy humanitarne pozwalają na odstępstwo i umorzenie długu po raz wtóry.

Ile kosztuje upadłość konsumencka i umorzenie długów osoby upadłej?

Od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ceny ustalane przez wiele kancelarii nie pozostawiają złudzeń, że są one przesadzone kilkukrotnie w stosunku do nakładów pracy. Realny koszt adwokata, pomagającego w jak największym umorzeniu długu osoby zdecydowanej na upadłość, to równowartość jednej minimalnej pensji brutto w danym roku kalendarzowym. Przekonaj się o tym zaglądając do cennika. Nasza kancelaria pozwala również na płatność za usługi prawne w zakresie postępowania upadłościowego w ratach.

Dodatkowo, wiele kancelarii, w procesie nakłania dłużnika do skorzystania z usług, gwarantuje całkowite umorzenie długów po ogłoszeniu upadłości. My natomiast od 12 lat istnienia zawsze uczymy osoby pytające o możliwość umorzenia długu, że upadłość nie jest gwarancją tego. I owszem, daje szanse, aby umorzyć dług, ale nie jest lekarstwem na całe zło. I są dłużnicy, którym wyrządzi ona więcej szkód niż pożytku.

O całkowitym lub częściowym umorzeniu długów osoby upadłej decyduje wyłącznie sąd. Dobry prawnik od upadłości może przewidzieć scenariusz, ale nigdy go nie zagwarantuje. Po tym między innymi go poznasz.

Dlatego też, jeśli myślisz nad umorzeniem długu poprzez ogłoszenie upadłości – umów się na wstępne i bezpłatne konsultacje. Napisz do specjalistów od upadłości: prawnicy@mamdlugi.pl

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 47

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...