wyrok w sprawie upadłości

Upadłość konsumencka w 2020 roku

5
(4)

Upadłość konsumencka w 2020 roku zmieni się dosyć znacząco. Dokładnie w dniu 24 marca 2020 roku wejdzie w życie długo oczekiwana nowelizacja prawa upadłościowego (Dz.U. 2019 poz. 1802). Ta nowela w swoim założeniu ma sprawić, że możliwość ogłaszania przez dłużników upadłości konsumenckiej będzie prostsza i bardziej efektywna. Bardzo często w rozmowach telefonicznych pytacie nas Państwo, jak po uchwalonych przez Sejm zmianach, będzie wyglądała procedura upadłościowa.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, pozwoliliśmy sobie stworzyć dla naszych czytelników małą ściągę, która (mamy taką nadzieję) wyjaśni Państwu część wątpliwości. W nawiasach wskazujemy numery artykułów ustawy Prawo Upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535 z późn. zm.)

 1. Wnioskodawca składa do sądu odpowiedni wniosek (którego treść możemy dla Państwa stworzyć) wraz z wymaganymi załącznikami (art. 4912 p.u.).
 2. Na podstawie otrzymanych dokumentów sąd uwzględnia bądź oddala wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 4915 p.u.).
 3. W sytuacji uwzględnienia wniosku, sąd wydaje stosowne postanowienie, wyznacza syndyka i sędziego komisarza oraz decyduje o kosztach sprawy (art. 4915 p.u.).
 4. Sąd informuje o ogłoszeniu upadłości wierzycieli, którzy mają prawo bądź to zaskarżyć wydane postanowienie, bądź też zgłosić syndykowi swoje wierzytelności (art. 4916a p.u.).
 5. W dalszej kolejności syndyk bada naszą sytuację majątkową i zwraca się do odpowiednich organów z wnioskiem o udzielenie stosownych informacji (art. 4918 p.u.).
 6. W tym momencie jest możliwe umorzenie przez sąd postępowania, jeżeli okaże się, że nie wydaliśmy syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub też nie wykonujemy ciążących na nas innych obowiązków. Sąd umorzy również postępowanie, jeżeli zostanie ujawnione, że podane przez nas informacje są nieprawdziwe lub niezupełne (art. 49110 p.u.) Korzystając z profesjonalnej pomocy przy sporządzeniu wniosku w serwisie mamdlugi.pl oddalają Państwo ryzyko takiego obrotu spraw.
 7. Po ogłoszeniu upadłości syndyk niezwłocznie przystępuje do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego. Syndyk składa sędziemu-komisarzowi spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia upadłości. Plan likwidacyjny określa proponowane sposoby sprzedaży składników naszego majątku (art. 306 p.u.).
 8. Po sporządzeniu spisu inwentarza i sprawozdania finansowego albo po złożeniu pisemnego sprawozdania ogólnego syndyk przeprowadza likwidację masy upadłości (art. 308 p.u.).
 9. Przed rozpoczęciem likwidacji masy upadłości syndyk ma prawo do sprzedaży z wolnej ręki ruchomości, jeżeli jest to potrzebne na zaspokojenie kosztów postępowania. Ponadto syndyk może sprzedać ruchomości, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub wskutek opóźnienia sprzedaży straciłyby znacznie na wartości albo których przechowanie pociąga za sobą koszty zbyt wysokie w stosunku do ich wartości. (art 310 p.u.).
 10. Likwidacji masy upadłości dokonuje się m.in. przez sprzedaż z wolnej ręki albo w drodze przetargu lub aukcji nieruchomości i ruchomości, wierzytelności oraz innych praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości (art. 311 p.u.).
 11. Wyboru sposobu likwidacji masy upadłości dokonuje samodzielnie syndyk w sposób, który umożliwia zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu, z uwzględnieniem kosztów likwidacji (art. 49111a p.u.).
 12. Syndyk może pisemnie upoważnić nas do sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości (art. 49112 p.u.).
 13. Gdy spełniamy wszelkie przesłanki do ogłoszenia upadłości, a nasza historia kredytowa nie wygląda najgorzej, to po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku, syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem (art. 49114 p.u.) Wtedy to w postanowieniu sąd określa, w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy (max. 3 lata), będziemy zobowiązani spłacać zobowiązania, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zostały uznane na liście wierzytelności.
 14. Może również zaistnieć sytuacja, że sytuacja dłużnika z uwagi na okoliczności faktyczne jest beznadziejna (np. niepełnosprawny i utrzymuje się z niskiej renty) – w tym przypadku Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, gdyż osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli (art. 49116 pkt 1 p.u.).
 15. Jeżeli nie wszystko jest prawidłowo, gdyż ustalono, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa (art. 49115 pkt 1a p.u), to w tym przypadku, syndyk składa sądowi stosowną informację. Wtedy to plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony przez sąd na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące (tj. 3 – 7 lat). Jest to sytuacja mniej korzystna od tych wskazanych w poprzednich punktach, ale należy pamiętać, że wskazany przepis to koło ratunkowe dla osób, które podpisały wiele umów kredytowych i w poprzednim stanie prawnym nie mogły liczyć na skorzystanie z dobrodziejstw upadłości.
 16. Jeżeli zachodzą zaś przesłanki z art. 49114a p.u., tj. jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań, sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Zadaniem specjalistów mamdlugi.pl, jest tak uargumentować wniosek o upadłość, aby nie dopuścić do tego, by sąd zastosował wskazany przepis.
 17. Co do kwestii wysokości kwot określonych w planie spłat – pamiętać należy, że sąd nie jest związany ani naszym stanowiskiem, ani też żądaniami wierzycieli co do treści planu spłaty wierzycieli. Ustalając plan spłaty, sąd bierze pod uwagę nasze możliwości zarobkowe, koszty utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym (art. 49115 pkt 4 p.u.).
 18. Od postanowienia sądu dot. ustalenia planu spłat przysługuje nam zażalenie do sądu okręgowego, a od postanowienia sądu okręgowego, przysługuje nam kasacja do SN.
 19. Należy pamiętać, że w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli nie mamy prawa dokonywać czynności prawnych, dotyczących naszego majątku, które mogłyby pogorszyć naszą zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli. Jednocześnie upadły obowiązany jest składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego. (art. 49118 p.u.)
 20. Gdy okaże się, że nie możemy wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli (np. stracimy pracę, albo nasze uposażenie zostanie obniżone), sąd na nasz wniosek, po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić plan spłaty wierzycieli. Sąd może przedłużyć termin spłaty wierzytelności na dalszy okres nieprzekraczający osiemnastu miesięcy. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna (art. 49119 p.u.).
 21. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli – jesteśmy WOLNI OD DŁUGÓW!
PowódOkres postępowania
trwała niezdolność do spłaty (pkt. 14)natychmiastowe umorzenie długów
upadłość z powodu niewypłacalności (pkt. 13)maksimum 36 mies.
upadłość z powodu rażącego niedbalstwa (pkt. 15)36 – 84 mies.
upadłość na wskutek celowych działań (pkt. 16)odmowa ustalenia planu spłat
Tab.1 Czas postępowania w zależności od przyczyny upadłości

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 4

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...