Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej
4.9 (97.5%) 8 głos[ów]

Jeśli masz długi, których suma przekracza wartość Twojego majątku, prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Słyszałeś o niej różne rzeczy. Również to, że jest to trudne i udaje się nielicznym. To prawda. Głównie dlatego, że dłużnicy wnioskują u upadłość konsumencką bez odpowiedniego wsparcia.

Co kończy się odrzuceniem przez sąd wniosku i ogłoszenie upadłości konsumenckiej staje się niemożliwe.

Ponieważ trafiłeś do nas, masz niepowtarzalną szansę na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej w procesie upadłościowym już od 399 zł. Dzięki temu unikniesz wielu błędów innych dłużników, którym ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie udało się.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – oferta pomocy dla zadłużonych

Nasza oferta pomocy dla zadłużonych to kompleksowa pomoc i opieka prawna od pomysłu na ogłoszenie upadłości konsumenckiej do finału sądowego procesu upadłościowego.

Rolą klienta jest jedynie przygotowanie wskazanych przez pełnomocnika dokumentów związanych z posiadanym majątkiem i wierzytelnościami.

Wszystkim kompleksowo zajmować się będzie pełnomocnik prawny. W tym przypadku – co niezmiernie istotne dla jakości i skuteczności działań – doktor nauk prawnych.

Wiemy wszak, że ofert pomocy w przejściu procesu upadłości jest wiele. Ale wiemy, że różnica w obsłudze spraw tego typu przez “zwykłego” prawnika a doktora nauk prawnych to właśnie ta subtelna różnica, która decyduje o końcowym sukcesie lub jego braku.

Wiele osób podejmuje działania zmierzające do umorzenia przez sąd długów i ogłoszenia upadłości. Udaje się nielicznym. Z reguły tym, którzy mają lepsze wsparcie prawne i skutecznego pełnomocnika.

Na czym polega pomoc pełnomocnika prawnego?

Zaczyna się ona od oceny sytuacji i sprawdzeniu kryteriów upadłościowych, którymi będzie kierował się sąd. Następnie pełnomocnik prawny zajmie się przygotowaniem i złożeniem do sądu wniosku i dokumentacji. Przez cały okres trwania umowy będzie również służył wsparciem i doradztwem w zakresie samej upadłości.

Ramowy program pomocy wygląda następująco:

 1. ocena sytuacji finansowej w zakresie zobowiązań;
 2. sprawdzenie kryteriów upadłościowych w odniesieniu do aktualnej sytuacji dłużnika;
 3. sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 4. doradztwo w zakresie postępowania upadłościowego.

Jak zamówić usługę pomocy w procesie upadłości konsumenckiej?

Wystarczy zgłosić się do nas wypełniając wniosek znajdujący się poniżej. Prosimy o jak najdokładniejsze wypełnienie formularza. Zatajanie czegokolwiek może zafałszować obraz sytuacji i sprawić, iż sporządzony przez prawnika wniosek zostanie odrzucony przez Sąd jako niezgodny ze stanem faktycznym.

Uwaga: przesłanie wniosku do oceny prawnej wiąże się z opłatą w wysokości 399 zł. Jest to opłata za czas prawnika niezbędny do oceny danych zawartych we wniosku w odniesieniu do obowiązujących przepisów dotyczących upadłości.

Twój adres email (wymagane)

1. Kod pocztowy Twojego miejsca zamieszkania.

2. Dane osoby składającej wniosek - Imię i nazwisko, numer PESEL, a w wypadku przedsiębiorców dodatkowo NIP (w razie nieposiadania numeru PESEL należy podać imię ojca i imię matki; w razie nieposiadania NIP-u należy podać informację o jego braku

3. Stan rodzinny (należy wpisać dane osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą: małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą, wstępnych, zstępnych i osób pozostających w stosunku przysposobienia lub pod opieką wnioskodawcy, powinowatych) - należy podać Imię i Nazwisko, datę urodzenia oraz Rodzaj stosunku łączącego wskazaną osobę z wnioskodawcą.

4. Majątek (należy wpisać stan majątkowy wnioskodawcy, wskazując jednocześnie tytuł prawny (np. własność, użytkowanie wieczyste); jeżeli przedmioty wchodzące w skład majątku są przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, należy w stosunku do każdego z nich podać udział lub zaznaczyć, że wchodzą w skład majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową)

Nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do stałego zamieszkiwania przez wnioskodawcę (nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym lub mieszkanie - należy podać adres, powierzchnię działki, domu, mieszkania w m2 i szacunkową wartość)

Nieruchomość rolna (należy podać adres, powierzchnię w hektarach, szacunkową wartość i sposób rolniczego wykorzystania; jeżeli nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne, należy wskazać osobno powierzchnię gruntów rolnych i leśnych, liczbę budynków, liczbę i rodzaj urządzeń służących do produkcji, liczbę i rodzaj inwentarza żywego)

Inne nieruchomości (należy podać adres, powierzchnię w hektarach lub w m2, szacunkową wartość i sposób wykorzystania)

Pozostały majątek

Oszczędności (należy wpisać wartość nominalną i walutę kwot znajdujących się na rachunkach bankowych oraz posiadanych zasobów pieniężnych w gotówce)

Papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, np. udziały, polisy inwestycyjne, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, polisolokaty (należy wpisać rodzaj i wartość nominalną lub szacunkową)

Wierzytelności (w przypadku wierzytelności pieniężnych należy wpisać należność (kwotę pieniężną) przypadającą od innej osoby lub osób oraz termin, w jakim powinna być zapłacona; w przypadku wierzytelności niepieniężnych należy podać obowiązek niepieniężny, który ma spełnić inna osoba lub osoby, jego wartość szacunkową i termin jego spełnienia; należy także wskazać sposób zabezpieczenia wierzytelności, np. weksel, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie)

Inne przedmioty wartościowe (ruchomości) o wartości wyższej niż 5000 zł, np. samochody i inne pojazdy mechaniczne, maszyny, urządzenia elektroniczne, biżuteria, sprzęt RTV i AGD (należy wpisać nazwę, rodzaj/typ, rok produkcji oraz szacunkową wartość każdego przedmiotu odrębnie)

5. Dochody i źródła utrzymania wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (należy wpisać odrębnie dla każdej osoby wszystkie dochody i źródła utrzymania np. z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, działalności wykonywanej osobiście – w tym z wykonania umów cywilnoprawnych, pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, zasiadania w zarządach, radach nadzorczych i komisjach osób prawnych, z praw autorskich, pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy, z najmu, dzierżawy, dywidend, dopłat do produkcji rolniczej i działów specjalnych produkcji rolnej, alimentów). Dane podawać w formacie: Imię i Nazwisko - z jakiego tytułu - Dochód miesięczny/roczny netto

6. Zobowiązania i stałe wydatki (należy wpisać np. kredyty, pożyczki, raty leasingowe, alimenty, czynsze najmu, dzierżawy, koszty ponoszone na mieszkanie, opłaty za media, koszty leczenia, rehabilitacji, ubezpieczenia majątku)

7. Inne dane, które wnioskodawca uważa za istotne

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Prywatności.

Ile kosztuje pomoc prawnika?

Ponieważ wiemy, iż osoby chcące ogłosić upadłość konsumencką są z reguły w trudnej sytuacji finansowe, opłatę z tytułu pracy prawnika podzieliśmy na 3 transze. Pozwoli to na opłacenie usługi w ratach w zależności od aktualnych możliwości finansowych.

Co najważniejsze – osoba starająca się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie ponosi opłat z góry bez względu na powodzenie procesu upadłościowego.

Transza I to opłata za sprawdzenie przez prawnika sytuacji finansowej i historii zadłużeń w odniesieniu do kryteriów ustawy „Prawo upadłościowe”. Wynosi ona 399zł brutto i płatna jest po podpisaniu umowy.

Transza II to opłata za sporządzenie i wysłanie do sądu poprawnie i zgodnie z wymaganiami Ustawy wypełnionego wniosku. Opłata ta jest wnoszona dopiero wówczas, gdy prawnik uzna, że postępowanie upadłościowe ma realne szanse powodzenia i złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest zasadne.

Opłata z tego tytuły wynosi 499 zł brutto i obejmuje kompleksową korespondencję z sądem po złożeniu wniosku.

Transza III to wynagrodzenie prawnika za skutecznie przeprowadzony proces upadłościowy. Co istotne – wynagrodzenie za wykonaną pracę wypłacane jest prawnikowi wyłącznie po postanowieniu przez Sąd o upadłości dłużnika. Wynagrodzenie wynosi 1000 zł brutto i płatne jest w terminie 30 dni od daty wydania przez sąd upragnionej decyzji.

Kto może starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Każdy,  którego długi przekroczyły wartość majątku i stał się niewypłacalny. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego, czy możesz starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zachęcamy do zapoznania się z naszymi artykułami. Pozwolą one zaznajomić się z kryteriami, jakie musi spełnić dłużnik, który chciałby umorzenia długów po ogłoszeniu przez sąd jego upadłości.

Artykuły na temat upadłości konsumenckiej:

Upadłość konsumencka osób fizycznych

Umorzenie długów przez sąd

1 thought on “Ogłoszenie upadłości konsumenckiej”

 1. Witam
  Chyba jedna z nielicznych firm prawniczych – z poczuciem taktu.
  Chodzi mi w szczególności o zastosowane formy rozliczania należności za usługi.
  Gratuluję
  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.