4.8
(9)

Zajęcie komornicze emerytury to budzący żywe zainteresowanie temat. Przybliżmy zatem wszystkim zainteresowanym, jak wygląda egzekucja ze świadczenia emerytalnego.

Zajęcie komornicze emerytury opowiedziane przez komornika

Tytułem wstępu i wyjaśnienia. Wiedza na temat zajęcia rent i emerytur jest w społeczeństwie mizerna. Wiele osób czerpie ją z niesprawdzonych źródeł typu fora internetowe. Stąd też stan wiedzy w społeczeństwie jest bardzo słaby. Dajemy Państwu niepowtarzalną okazję nabycia wiedzy o tym, jak wygląda zajęcie komornicze emerytury. Wiedzy z merytorycznego puntu widzenia pełnej, a niewątpliwą jej unikalnością jest to, iż będzie ją Państwu podawał były komornik.

Tylko u nas dowiecie się raz a dobrze, jak to faktycznie jest w egzekucją z emerytur i rent. Zapraszamy do czerpania ze źródła wiedzy. Najlepszego, jakie możecie sobie wyobrazić,. Bo któż lepiej opowie o zajmowaniu rent i emerytur niż ten, kto do niedawna sam te świadczenia zajmował?

Jak wygląda zajęcie świadczeń typu emerytura czy renta?

Przepisy, na podstawie których komornicy sądowi są uprawnieni do zajmowania świadczeń emerytalno-rentowych i które wyznaczają zakres przedmiotowej egzekucji, znajdują się przede wszystkim w kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118 z późń. zm.). Zgodnie z powyższym aktem prawnym, z przysługującego dłużnikom świadczenia, potrąceniu podlegają m.in.: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Oznacza to mniej więcej tyle, że w przypadku gdy zalegamy z płatnościami, a wierzyciel dysponuje wydanym przeciwko nam tytułem egzekucyjnym (wyrok, nakaz zapłaty etc.) zaopatrzonym w klauzulę wykonalności, to po złożeniu ww. dokumentu do komornika, może żądać zaspokojenia swojego roszczenia z części naszej emerytury lub renty. Na marginesie należy wspomnieć, że zajęcie komornicze emerytury to jeden z najpopularniejszych sposobów egzekucji stosowanych obecnie w naszym kraju. Znane są kancelarie, w których ponad 70% przychodów pochodzi z pieniędzy seniorów i rencistów. Dzięki znowelizowanej treści art. 799 k.p.c., wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia komornikowi prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów (z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości). Wszystko bez wyraźnego wniosku wierzyciela. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku:

  • ustalenia świadczenia (zapytanie ZUS o płatników składek, wywiad terenowy, złożenie przez dłużnika wykazu majątku), bądź
  • domniemania jego otrzymywania (wiek dłużnika ustalony poprzez numer PESEL),

organ egzekucyjny ma prawo dokonać w oddziale lub inspektoracie ZUS stosowne zajęcie. Odpis przedmiotowego pisma doręcza się stronom postępowania, którym przysługuje skarga na czynności komornika (art. 767 k.p.c.).

Co warto w tym miejscu podkreślić, w większości znanych mi przypadków, komornicy doręczali korespondencję do siedziby organu osobiście. To w sposób oczywisty (chociażby minimalny) ogranicza koszty postępowania po stronie dłużnika (obecnie koszt listu poleconego dla egzekutorów wynosi 5,45 zł).

Zbieg egzekucji z emerytury, czyli kilku komorników do jednego świadczenia

Właściwość:

Tytuł wykonawczy wraz z wnioskiem egzekucyjnym może zostać złożony do komornika właściwego miejscowo, chyba że wierzyciel korzysta z wyboru egzekutora (art. 10 ustawy o Komornikach Sądowych). W przypadku zbiegu zajęcia, organem egzekucyjnym właściwym do prowadzenia egzekucji będzie ten z komorników, w którego rewirze zamieszkuje dłużnik. W sytuacji zaś, gdy obydwoje komornicy prowadzą kancelarię w rewirze, w którym zamieszkuje dłużnik lub wszyscy komornicy pochodzą z wyboru, to właściwym do prowadzenia egzekucji będzie ten, który jako pierwszy dokonał zajęcia świadczenia.

Przykład 1
Dłużnik mieszka w Bełchatowie, a zajęcia świadczeń ZUS dokonali komornik z Bełchatowa oraz Przemyśla. Wobec powyższego, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących zbiegu egzekucji, komornikiem właściwym do łącznego prowadzenia egzekucji, będzie komornik miejscowo właściwy, tj. z Bełchatowa.
Przykład 2
Dłużnik mieszka w Bełchatowie, zaś zajęcia świadczeń ZUS dokonali komornicy z Przemyśla (data wpływu zajęcia: 10.04), Torunia (11.05) i Słupska (20.06). Wobec okoliczności, że właściwość miejscowa ww. komorników nie obejmuje miejscowości, w której zamieszkuje dłużnik, to właściwym do dalszego prowadzenia egzekucji będzie ten komornik, który jako pierwszy dokonał zajęcia – w tym przypadku komornik z Przemyśla.

W sytuacji, gdy zajęcia dokonał komornik sądowy i administracyjny organ egzekucyjny (np. komornik skarbowy), a ZUS nie jest w stanie określić, który z nich jako pierwszy dokonał zajęcia (tj. zajęcia wpłynęły do biura podawczego w tym samym dniu), to dokona on potrącenia na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Zakres potrącenia z emerytury i renty

Zgodnie z wolą ustawodawcy, analogicznie jak w przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę, potrącenia ze świadczeń emerytalno-rentowych dokonywane są z kwoty netto. Złą wiadomością dla dłużników jest to, że kwotę, którą może zająć komornik wylicza się ze świadczenia liczonego brutto. W przypadku egzekucji świadczeń niealimentacyjnych, wysokość tej kwoty to 25% emerytury/renty.

Przykład 3
Świadczenie emerytalno-rentowe dłużnika wynosi 2 500,00 zł brutto, co daje nam „na rękę” 2 065,10 zł. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, chociaż wysokość potrącenia obliczamy z kwoty brutto

2 500 zł x 25% = 625 zł,

to potrącana jest ona ze świadczenia netto

2 065,10 zł – 625 zł = 1 440,10 zł.

W opisanym więc przypadku, gdy otrzymujemy świadczenie na poziomie 2 500,00 zł brutto, po potrąceniu „na życie” pozostanie nam 1 440,10 zł, zaś komornik na poczet zadłużenia uzyska z ZUS-u kwotę 625 zł.

Aktualnie ustawowa dolna granica wysokości świadczenia emerytalno-rentowego (przed potrąceniem) wynosi 1100,00 zł brutto, czyli 934,60 zł na rękę. Wskazana kwota przysługuje każdemu ubezpieczonemu w ZUS, który osiągnął wyznaczony ustawą wiek emerytalny oraz posiada wymagane okresy składkowe i nieskładkowe. W przypadku jednak, gdy toczone jest przeciwko nam postępowanie egzekucyjne, powyższa kwota zostanie obniżona maksymalnie do wysokości 825,00 zł. Oznacza to, że w przypadku zajęcia komorniczego i otrzymywania minimalnej emerytury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc przekaże na rachunek komornika sumę 109,60 zł (tj. 934,60 zł – 825,00 zł). W tej samej sytuacji będą wszyscy dłużnicy, których wysokość świadczenia wynosi max. ok. 1 400,00 zł brutto.

Policzmy:

  1. 1 400 zł brutto = 1 176,85 zł netto
  2. 1 400,00 zł brutto x 25% = 350 zł
  3. 1 176,85 zł – 350 zł = 826,85 zł.

Oznacza to, że gdy wysokość naszego świadczenia wynosi 1 400,00 zł brutto, to po potrąceniu komorniczym, w naszej kieszeni zostanie 826,85 zł, tj. o 1,85 zł więcej, niż wynosi minimalne świadczenie.

Zajęcie komornicze emerytury

Tabela potrąceń ze świadczeń emerytalnych i rentowych ZUS – Zajęcie komornicze emerytury

Wysokość świadczenia bruttoWysokość świadczenia netto przed potrąceniemKwota zajęta przez komornika przy uwzględnieniu kwoty wolnej (825,00 zł netto)Kwota, która pozostanie w naszym portfelu
1 100,00 zł934,60 zł109,60 zł825,00 zł
1 200,00 zł1 015,35 zł190,35 zł825,00 zł
1 300,00 zł1 096,10 zł271,10 zł825,00 zł
1 400,00 zł1 176,85 zł350,00 zł826,85 zł
1 500,00 zł1 257,60 zł375,00 zł882,60 zł
1 600,00 zł1 338,35 zł400,00 zł938,35 zł
1 700,00 zł1 419,10 zł425,00 zł994,10 zł
1 800,00 zł1 499,85 zł450,00 zł1 049,85 zł
1 900,00 zł1 580,60 zł475,00 zł1 105,60 zł
2 000,00 zł1 661,35 zł500,00 zł1 161,35 zł
2 100,00 zł1 742,10 zł525,00 zł1 217,10 zł
2 200,00 zł1 822,85 zł550,00 zł1 272,85 zł
2 300,00 zł1 903,60 zł575,00 zł1 328,60 zł
2 400,00 zł1 984,35 zł600,00 zł1 384,35 zł
2 500,00 zł2 065,10 zł625,00 zł1 440,10 zł
2 600,00 zł2 145,85 zł650,00 zł1 495,85 zł
2 700,00 zł2 226,60 zł675,00 zł1 551,60 zł
2 800,00 zł2 307,35 zł700,00 zł1 607,35 zł
2 900,00 zł2 388,10 zł725,00 zł1 663,10 zł
3 000,00 zł2 468,85 zł750,00 zł1 718,85 zł
3 100,00 zł2 549,60 zł775,00 zł1 774,60 zł
3 200,00 zł2 630,35 zł800,00 zł1 830,35 zł
3 300,00 zł2 711,10 zł825,00 zł1 886,10 zł
3 400,00 zł2 791,85 zł850,00 zł1 941,85 zł
3 500,00 zł2 872,60 zł875,00 zł1 997,60 zł

Opłaty egzekucyjne z tytułu egzekucji komorniczej renty i emerytury

W sprawach wszczętych przed 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy uchylonej z nowym rokiem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z przedmiotowym aktem prawnym, w przypadku wyegzekwowania długu z ww. składnika majątku, komornik pobiera opłatę stosunkową w wysokości 8% wyegzekwowanego świadczenia. Jednak nie mniej niż 1/20 i nie więcej niż dziesięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przykład 4
W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.731,13 zł, wobec czego w sprawie która została wszczęta po 1 kwietnia 2018 r., w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia, komornik pobierze od dłużnika nie mniej niż 186,56 zł i nie więcej niż 37 311,30 zł.

Opłata pobierana jest od przekazanych kwot.

Przykład 5
W przypadku potrącenia w wysokości 800 zł, komornik pobierze do swojej kieszeni opłatę egzekucyjną w wysokości 59,26 zł tj. (800 zł x 8) : 108, a pozostałą kwotę tj. 740,74 zł przekaże wierzycielowi.

W sprawach wszczętych po 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy nowej ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Zgodnie z nią stosuje się ujednoliconą dla wszystkich sposobów egzekucji opłatę 10%. Z zastrzeżeniem, że opłata minimalna wynosi 200 złotych.

Przykład 6
Sprawa została wszczęta 2 stycznia 2019 r., łączna kwota przekazana wierzycielowi wyniosła 3.000,00 zł. Opłata egzekucyjna w niniejszej sprawie wyniesie 300,00 zł.

WAŻNE! Co zaś istotne, nowa ustawa zrównała wysokość pobieranej opłaty egzekucyjnej w sprawach prowadzonych przeciwko dłużnikom ubezpieczonym w ZUS-ie:

  • z żołnierzami zawodowymi i innymi funkcjonariuszami służb mundurowych,
  • osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń KRUS.

Przypomnieć należy, że w poprzedniej ustawie opłata obniżona, tj. 8%, dotyczyła wyłącznie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, do których nie zaliczano tzw. emerytury „mundurowej” i „rolniczej”. Beneficjenci tych świadczeń obciążeni byli więc wyższą, 15% opłatą. Było to m.in. przyczyną interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich u Ministra Sprawiedliwości.

Na koniec należy przypomnieć naszym czytelnikom o możliwości obniżenia opłaty egzekucyjnej poprzez złożenie wniosku o miarkowanie opłaty.

Omówiliśmy zatem podstawowe zajęcie komornicze emerytury. Trochę inaczej wygląda sprawa w przypadku zajęcia emerytalnego lub rentowego z tytułu długów alimentacyjnych czy świadczeń specjalnych takich jak „trzynasta” emerytura z tzw. „piątki Kaczyńskiego”.

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 9

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...