Zajęcie komornicze emerytury

4.8
(9)

Zajęcie komornicze emerytury to budzący żywe zainteresowanie temat. Przybliżmy zatem wszystkim zainteresowanym, jak wygląda egzekucja ze świadczenia emerytalnego.

Zajęcie komornicze emerytury opowiedziane przez komornika

Tytułem wstępu i wyjaśnienia. Wiedza na temat zajęcia rent i emerytur jest w społeczeństwie mizerna. Wiele osób czerpie ją z niesprawdzonych źródeł typu fora internetowe. Stąd też stan wiedzy w społeczeństwie jest bardzo słaby. Dajemy Państwu niepowtarzalną okazję nabycia wiedzy o tym, jak wygląda zajęcie komornicze emerytury. Wiedzy z merytorycznego puntu widzenia pełnej, a niewątpliwą jej unikalnością jest to, iż będzie ją Państwu podawał były komornik.

Tylko u nas dowiecie się raz a dobrze, jak to faktycznie jest w egzekucją z emerytur i rent. Zapraszamy do czerpania ze źródła wiedzy. Najlepszego, jakie możecie sobie wyobrazić,. Bo któż lepiej opowie o zajmowaniu rent i emerytur niż ten, kto do niedawna sam te świadczenia zajmował?

Jak wygląda zajęcie świadczeń typu emerytura czy renta?

Przepisy, na podstawie których komornicy sądowi są uprawnieni do zajmowania świadczeń emerytalno-rentowych i które wyznaczają zakres przedmiotowej egzekucji, znajdują się przede wszystkim w kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118 z późń. zm.). Zgodnie z powyższym aktem prawnym, z przysługującego dłużnikom świadczenia, potrąceniu podlegają m.in.: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Oznacza to mniej więcej tyle, że w przypadku gdy zalegamy z płatnościami, a wierzyciel dysponuje wydanym przeciwko nam tytułem egzekucyjnym (wyrok, nakaz zapłaty etc.) zaopatrzonym w klauzulę wykonalności, to po złożeniu ww. dokumentu do komornika, może żądać zaspokojenia swojego roszczenia z części naszej emerytury lub renty. Na marginesie należy wspomnieć, że zajęcie komornicze emerytury to jeden z najpopularniejszych sposobów egzekucji stosowanych obecnie w naszym kraju. Znane są kancelarie, w których ponad 70% przychodów pochodzi z pieniędzy seniorów i rencistów. Dzięki znowelizowanej treści art. 799 k.p.c., wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia komornikowi prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów (z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości). Wszystko bez wyraźnego wniosku wierzyciela. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku:

  • ustalenia świadczenia (zapytanie ZUS o płatników składek, wywiad terenowy, złożenie przez dłużnika wykazu majątku), bądź
  • domniemania jego otrzymywania (wiek dłużnika ustalony poprzez numer PESEL),

organ egzekucyjny ma prawo dokonać w oddziale lub inspektoracie ZUS stosowne zajęcie. Odpis przedmiotowego pisma doręcza się stronom postępowania, którym przysługuje skarga na czynności komornika (art. 767 k.p.c.).

Co warto w tym miejscu podkreślić, w większości znanych mi przypadków, komornicy doręczali korespondencję do siedziby organu osobiście. To w sposób oczywisty (chociażby minimalny) ogranicza koszty postępowania po stronie dłużnika (obecnie koszt listu poleconego dla egzekutorów wynosi 5,45 zł).

Zbieg egzekucji z emerytury, czyli kilku komorników do jednego świadczenia

Właściwość:

Tytuł wykonawczy wraz z wnioskiem egzekucyjnym może zostać złożony do komornika właściwego miejscowo, chyba że wierzyciel korzysta z wyboru egzekutora (art. 10 ustawy o Komornikach Sądowych). W przypadku zbiegu zajęcia, organem egzekucyjnym właściwym do prowadzenia egzekucji będzie ten z komorników, w którego rewirze zamieszkuje dłużnik. W sytuacji zaś, gdy obydwoje komornicy prowadzą kancelarię w rewirze, w którym zamieszkuje dłużnik lub wszyscy komornicy pochodzą z wyboru, to właściwym do prowadzenia egzekucji będzie ten, który jako pierwszy dokonał zajęcia świadczenia.

Przykład 1
Dłużnik mieszka w Bełchatowie, a zajęcia świadczeń ZUS dokonali komornik z Bełchatowa oraz Przemyśla. Wobec powyższego, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących zbiegu egzekucji, komornikiem właściwym do łącznego prowadzenia egzekucji, będzie komornik miejscowo właściwy, tj. z Bełchatowa.
Przykład 2
Dłużnik mieszka w Bełchatowie, zaś zajęcia świadczeń ZUS dokonali komornicy z Przemyśla (data wpływu zajęcia: 10.04), Torunia (11.05) i Słupska (20.06). Wobec okoliczności, że właściwość miejscowa ww. komorników nie obejmuje miejscowości, w której zamieszkuje dłużnik, to właściwym do dalszego prowadzenia egzekucji będzie ten komornik, który jako pierwszy dokonał zajęcia – w tym przypadku komornik z Przemyśla.

W sytuacji, gdy zajęcia dokonał komornik sądowy i administracyjny organ egzekucyjny (np. komornik skarbowy), a ZUS nie jest w stanie określić, który z nich jako pierwszy dokonał zajęcia (tj. zajęcia wpłynęły do biura podawczego w tym samym dniu), to dokona on potrącenia na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Zakres potrącenia z emerytury i renty

Zgodnie z wolą ustawodawcy, analogicznie jak w przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę, potrącenia ze świadczeń emerytalno-rentowych dokonywane są z kwoty netto. Złą wiadomością dla dłużników jest to, że kwotę, którą może zająć komornik wylicza się ze świadczenia liczonego brutto. W przypadku egzekucji świadczeń niealimentacyjnych, wysokość tej kwoty to 25% emerytury/renty.

Przykład 3
Świadczenie emerytalno-rentowe dłużnika wynosi 2 500,00 zł brutto, co daje nam „na rękę” 2 065,10 zł. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, chociaż wysokość potrącenia obliczamy z kwoty brutto

2 500 zł x 25% = 625 zł,

to potrącana jest ona ze świadczenia netto

2 065,10 zł – 625 zł = 1 440,10 zł.

W opisanym więc przypadku, gdy otrzymujemy świadczenie na poziomie 2 500,00 zł brutto, po potrąceniu „na życie” pozostanie nam 1 440,10 zł, zaś komornik na poczet zadłużenia uzyska z ZUS-u kwotę 625 zł.

Aktualnie ustawowa dolna granica wysokości świadczenia emerytalno-rentowego (przed potrąceniem) wynosi 1100,00 zł brutto, czyli 934,60 zł na rękę. Wskazana kwota przysługuje każdemu ubezpieczonemu w ZUS, który osiągnął wyznaczony ustawą wiek emerytalny oraz posiada wymagane okresy składkowe i nieskładkowe. W przypadku jednak, gdy toczone jest przeciwko nam postępowanie egzekucyjne, powyższa kwota zostanie obniżona maksymalnie do wysokości 825,00 zł. Oznacza to, że w przypadku zajęcia komorniczego i otrzymywania minimalnej emerytury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc przekaże na rachunek komornika sumę 109,60 zł (tj. 934,60 zł – 825,00 zł). W tej samej sytuacji będą wszyscy dłużnicy, których wysokość świadczenia wynosi max. ok. 1 400,00 zł brutto.

Policzmy:

  1. 1 400 zł brutto = 1 176,85 zł netto
  2. 1 400,00 zł brutto x 25% = 350 zł
  3. 1 176,85 zł – 350 zł = 826,85 zł.

Oznacza to, że gdy wysokość naszego świadczenia wynosi 1 400,00 zł brutto, to po potrąceniu komorniczym, w naszej kieszeni zostanie 826,85 zł, tj. o 1,85 zł więcej, niż wynosi minimalne świadczenie.

Zajęcie komornicze emerytury

Tabela potrąceń ze świadczeń emerytalnych i rentowych ZUS – Zajęcie komornicze emerytury

Wysokość świadczenia bruttoWysokość świadczenia netto przed potrąceniemKwota zajęta przez komornika przy uwzględnieniu kwoty wolnej (825,00 zł netto)Kwota, która pozostanie w naszym portfelu
1 100,00 zł934,60 zł109,60 zł825,00 zł
1 200,00 zł1 015,35 zł190,35 zł825,00 zł
1 300,00 zł1 096,10 zł271,10 zł825,00 zł
1 400,00 zł1 176,85 zł350,00 zł826,85 zł
1 500,00 zł1 257,60 zł375,00 zł882,60 zł
1 600,00 zł1 338,35 zł400,00 zł938,35 zł
1 700,00 zł1 419,10 zł425,00 zł994,10 zł
1 800,00 zł1 499,85 zł450,00 zł1 049,85 zł
1 900,00 zł1 580,60 zł475,00 zł1 105,60 zł
2 000,00 zł1 661,35 zł500,00 zł1 161,35 zł
2 100,00 zł1 742,10 zł525,00 zł1 217,10 zł
2 200,00 zł1 822,85 zł550,00 zł1 272,85 zł
2 300,00 zł1 903,60 zł575,00 zł1 328,60 zł
2 400,00 zł1 984,35 zł600,00 zł1 384,35 zł
2 500,00 zł2 065,10 zł625,00 zł1 440,10 zł
2 600,00 zł2 145,85 zł650,00 zł1 495,85 zł
2 700,00 zł2 226,60 zł675,00 zł1 551,60 zł
2 800,00 zł2 307,35 zł700,00 zł1 607,35 zł
2 900,00 zł2 388,10 zł725,00 zł1 663,10 zł
3 000,00 zł2 468,85 zł750,00 zł1 718,85 zł
3 100,00 zł2 549,60 zł775,00 zł1 774,60 zł
3 200,00 zł2 630,35 zł800,00 zł1 830,35 zł
3 300,00 zł2 711,10 zł825,00 zł1 886,10 zł
3 400,00 zł2 791,85 zł850,00 zł1 941,85 zł
3 500,00 zł2 872,60 zł875,00 zł1 997,60 zł

Opłaty egzekucyjne z tytułu egzekucji komorniczej renty i emerytury

W sprawach wszczętych przed 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy uchylonej z nowym rokiem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z przedmiotowym aktem prawnym, w przypadku wyegzekwowania długu z ww. składnika majątku, komornik pobiera opłatę stosunkową w wysokości 8% wyegzekwowanego świadczenia. Jednak nie mniej niż 1/20 i nie więcej niż dziesięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przykład 4
W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.731,13 zł, wobec czego w sprawie która została wszczęta po 1 kwietnia 2018 r., w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia, komornik pobierze od dłużnika nie mniej niż 186,56 zł i nie więcej niż 37 311,30 zł.

Opłata pobierana jest od przekazanych kwot.

Przykład 5
W przypadku potrącenia w wysokości 800 zł, komornik pobierze do swojej kieszeni opłatę egzekucyjną w wysokości 59,26 zł tj. (800 zł x 8) : 108, a pozostałą kwotę tj. 740,74 zł przekaże wierzycielowi.

W sprawach wszczętych po 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy nowej ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Zgodnie z nią stosuje się ujednoliconą dla wszystkich sposobów egzekucji opłatę 10%. Z zastrzeżeniem, że opłata minimalna wynosi 200 złotych.

Przykład 6
Sprawa została wszczęta 2 stycznia 2019 r., łączna kwota przekazana wierzycielowi wyniosła 3.000,00 zł. Opłata egzekucyjna w niniejszej sprawie wyniesie 300,00 zł.

WAŻNE! Co zaś istotne, nowa ustawa zrównała wysokość pobieranej opłaty egzekucyjnej w sprawach prowadzonych przeciwko dłużnikom ubezpieczonym w ZUS-ie:

  • z żołnierzami zawodowymi i innymi funkcjonariuszami służb mundurowych,
  • osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń KRUS.

Przypomnieć należy, że w poprzedniej ustawie opłata obniżona, tj. 8%, dotyczyła wyłącznie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, do których nie zaliczano tzw. emerytury „mundurowej” i „rolniczej”. Beneficjenci tych świadczeń obciążeni byli więc wyższą, 15% opłatą. Było to m.in. przyczyną interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich u Ministra Sprawiedliwości.

Na koniec należy przypomnieć naszym czytelnikom o możliwości obniżenia opłaty egzekucyjnej poprzez złożenie wniosku o miarkowanie opłaty.

Omówiliśmy zatem podstawowe zajęcie komornicze emerytury. Trochę inaczej wygląda sprawa w przypadku zajęcia emerytalnego lub rentowego z tytułu długów alimentacyjnych czy świadczeń specjalnych takich jak „trzynasta” emerytura z tzw. „piątki Kaczyńskiego”.

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 9

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...