4.2
(6)
 • Ile czasu jest się w BIG?
 • Jak długo „trzymają” w KRD?
 • Na ile można wpisać dłużnika do BIG?

Tak sformulowane pytania wymagają odpowiedzi prostej. Ją jednakże komplikują przepisy, które niniejszym przedstawiamy?

No więc ile czasu jest się w BIG?

Poza oczywistymi prawami i obowiązkami, wynikającymi wprost z treści Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81 poz.530 z późn.zm.):

Prawo nadane przez art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy, które zezwala BIG na przechowywanie „informacji archiwalnych” o dłużniku niebędącym konsumentem w brzmieniu sprzed dokonania ich aktualizacji, które mogą być przetwarzane dla celów statystycznych. BIG może przechowywać następujące informacje archiwalne:

1) o dłużniku niebędącym konsumentem w zakresie:

 1. formy prawnej,
 2. głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
 3. siedziby lub miejsca wykonywania działalności – wyłącznie kod pocztowy;

2) o zobowiązaniu pieniężnym w zakresie:

 1. kwoty i waluty,
 2. określenia głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
 3. kwoty zaległości,
 4. daty powstania zaległości,
 5. daty aktualizacji lub usunięcia danych o zobowiązaniu.

Zgodnie z ww. przepisem BIG przechowuje informacje archiwalne przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia, kiedy informacje te stały się informacjami archiwalnymi.

Jak długo trzymają w BIG? – nowe przepisy

Biuro ma nadto obowiązek – nadany przez art. 21 ust. 1 Ustawy – do ujawniania wyłącznie aktualnych danych gospodarczych.

Ponadto należy zwrócić uwagę na zmianę w Ustawie, którą sprokurowały zmiany terminów przedawnienia roszczeń. Otóż od dnia 9 września 2018r. wprowadzono zmiany do treści istotnego dla tematu art. 31 pkt 9 Ustawy. Na mocy art. 31 BIG ma obowiązek (= „usuwa”!) do usunięcia informacji gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, to „w zakresie: a) imion i nazwiska, b) adresu miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń, c) numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość, d) serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.” — w przypadku spełnienia warunku: „nie później niż po upływie 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, jeżeli dłużnikiem jest konsument, przy czym w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie później niż po upływie 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.”

Jednocześnie należy podkreślić, że wierzyciel ma prawo do przekazania do BIG informacji gospodarczej — wyłącznie — po spełnieniu warunków zapisanych w art. 14 Ustawy, a w nowym brzmieniu art. 14 ust. 1 pkt 4, kiedy „nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.”

Na ile można wpisać dłużnika do BIG – wyrok Sądu Najwyższego

Osobiście chciałbym zwrócić jednak uwagę na konsekwencje dla każdego BIG i dłużników symptomatycznego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2014 r., V CSK 649/13.

W przedmiotowym wyroku SN wskazał bardzo istotny obowiązek każdego BIG – choć Ustawa stanowiąca podstawę działalności BIG, nie nakłada na wierzycieli dołączenia do wniosku tytułu wykonawczego, stwierdzającego istnienie wierzytelności, a Biuro dokonując wpisu poprzestaje na informacjach przekazywanych przez wierzyciela i nie ma możliwości sprawdzenia na tym etapie, czy wierzytelność faktycznie istnieje, co nie oznacza jednak, że pełni jedynie funkcję pośrednika, a jednak „instytucja zaufania publicznego.”

W konsekwencji obowiązki wierzyciela określa art. 14 Ustawy, która przewiduje też sankcje karne za przekazanie przez wierzyciela nieprawdziwej informacji (np. w art. 47 i art. 48 Ustawy). BIG ma natomiast bezwzględny obowiązek sprawdzenia (z urzędu!), czy wierzyciel spełnił wszystkie warunki określone w tym przepisie, w przypadkach określonych w ust. 3 zwraca informację gospodarczą, zaś w ust. 4 – nie może jej przyjąć. Zgodnie z normą art. 14 ust. 4 BIG nie ma prawa przyjąć informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem:

1) przekazanej niezgodnie z ust. 1, czyli która nie spełnia warunków zawartych w art. 14 ust. 1 Ustawy lub

2) przekraczającej zakres określony w ust. 2.

Nie każdy wpisany do BIG jest dłużnikiem

W konsekwencji zatem wg SN umieszczenie informacji w rejestrze dłużników nie oznacza jeszcze, iż osoba, której ta informacja dotyczy, jest niesolidnym dłużnikiem. Przyczyny niespłacania długów mogą być różne, w tym także takie, które z brakiem solidności nie mają nic wspólnego, jednakowoż nie można tu wykluczyć naruszenia dóbr osobistych dłużnika, co implikuje prawo dłużnika do złożenia odpowiedniego pozwu z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Prof. M. Romanowski z Uniwersytetu Warszawskiego komentując cytowany wyrok SN stwierdził aprobująco, że

„Biuro Informacji Gospodarczej jest nie tylko pośrednikiem, zarabia na tej działalności, mamy więc prawo od niego wymagać weryfikacji wniosków o wpis. Nie jest w stanie sprawdzić na 100 proc., czy dług rzeczywiście jest, ale powinno to uprawdopodobnić. Nie może być mowy o automatycznym wpisywaniu zgłoszonych dłużników. „

[z opinii dla „Rzeczpospolitej”, https://www.rp.pl/artykul/1160022-Sad-Najwyzszy–mozna-skutecznie-pozwac-rejestr-dluznikow-za-naruszenie-dobr-osobistych.html]

Warto także pamiętać o stanowisku Sądu Najwyższego wyrażonym uprzednio w wyroku z dnia 26 października 2011 r., III CSK 16/11 (niepubl.), w którym stwierdzono, że dłużnikowi wpisanemu do bazy biura informacji gospodarczej, wobec którego wierzyciel nie spełnił ustawowego obowiązku uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych o zadłużeniu, które są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, przysługuje przeciwko wierzycielowi roszczenie o ochronę dóbr osobistych. Wyrok ten wszakże dotyczy roszczenia wobec wierzyciela, a nie wobec BIG, jednakowoż tamże po raz pierwszy SN wskazał również, że biuro informacji gospodarczej nie może tylko pośredniczyć w przekazywaniu informacji uzyskiwanych od swoich klientów — wierzycieli, ale musi czuwać nad rzetelnością swojej działalności, jako — w pewnej mierze — instytucja zaufania publicznego.

Marcin Matusewicz , prawnik

Ile czasu jest się w BIG? Dokładnie tyle, ile chcesz

Gdy termin naturalnego usunięcia Twego wpisu z BIG z tytułu sprzedanego długu jest odległy, a Tobie zależy na czasie, nie trać go na zastanawianie się, ile jeszcze będzie w BIG widniał jako niesolidny dłużnik.

Jeśli potrzebujesz wykreślenia z BIG w ciągu 14 dni, sprawdź koniecznie naszą ofertę, w ramach której Twój wierzyciel – fundusz skupujący długi – usunie wpis w przeciągu 14 dni.

Sprawdź, jak łatwo możesz wykreślić się z BIG

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.2 / 5. Liczba głosów: 6

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Zostaw swój komentarz...