upadlosci konsumencka

Upadłość konsumencka

4.7
(21)

Upadłość konsumencka osób fizycznych to dla wielu zadłużonych – bankrutów jedyna szansa na rozpoczęcie nowego życia. Obecnie ogłoszenie upadłości jest obwarowane łagodniejszymi warunkami, mniej kosztowne, co nie znaczy, że jest mniej skomplikowane.

Dla wszystkich, którzy myślą o ogłoszeniu upadłości, gdyż nie radzą sobie z długami, przygotowaliśmy zarówno opis całego postępowania prowadzącego do umorzenia wszystkich długów – gdyż do tego sprowadza się upadłość konsumencka oraz ofertę przeprowadzenia procesu przez bardzo dobrego prawnika.

Upadłość konsumencka dłużników niewypłacalnych

Przed wszczęciem postępowania upadłościowego dłużnik powinien zbadać, czy spełnia warunki wstępne określone szczegółowo w Prawie upadłościowym. Upadłość osoby fizycznej bowiem jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, posiadających miejsce zamieszkania w Polsce, którzy stali się niewypłacalni.

Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np. nie ma środków na jednoczesny zakup dóbr codziennego użytku oraz spłatę zaciągniętej pożyczki. Prawo upadłościowe określa wprost, że

dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące

oraz „zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.”

Warto tu wspomnieć, że Sąd może oddalić wniosek upadłościowy jeżeli uzna (po analizie treści złożonego wniosku upadłościowego), iż nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie. Dlatego też do przeprowadzenia procesu upadłościowego przed sądem ważne jest, aby posiadać wsparcie doświadczonego prawnika. Samodzielne wnioskowanie o upadłość konsumencką może skończyć się szybko – oddaleniem wniosku.

Upadłość konsumencka i umorzenie długów

Należy zapamiętać, iż postępowanie upadłościowe umożliwia zwolnienie dłużnika z długów, ponieważ ostatecznie (jeżeli nie będzie przerwane) prowadzi do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty.

Pozytywnym w konsekwencji efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie z długów. Jednak warunkiem podstawowym skorzystania z owej możliwości jest ustalenie, że dłużnik przed ogłoszeniem upadłości, jak i w toku całego postępowania działa uczciwie i zgodnie z obowiązującym prawem, szczególnie Prawem upadłościowym.

Zatem w praktyce sądowej do wszczęcia postępowania upadłościowego dojdzie wyłącznie w sytuacji, w której dłużnik rzeczywiście nie może, nie jest w stanie spłacić długów wobec swoich wierzycieli.

Kto może wnioskować o upadłość konsumencką?

Należy pamiętać, że Prawo upadłościowe ustanawia zasadę, że postępowanie upadłościowe może być wszczęte wyłącznie przez podmioty wskazane w ustawie.

Od tej zasady ustawa nie wprowadza żadnego wyjątku. Wprowadzenie owego przepisu uzasadnione jest tym, iż wszczęcie postępowania upadłościowego powoduje szereg konsekwencji nie zawsze korzystnych dla dłużnika. Przede wszystkim wszczęcie postępowania ujawnia kłopoty ekonomiczne, finansowe.

Dlatego postępowanie upadłościowe osoby fizycznej może być wszczęte z zasady wyłącznie przez dłużnika, tylko w wyjątkowych przypadkach przez wierzyciela (Wyjątek dotyczy osób fizycznych prowadzących poprzednio działalność gospodarczą lub wspólników osobowych spółek kapitałowych – jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął 1 rok oraz osób fizycznych prowadzących poprzednio faktyczną działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniły ona obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął 1 rok.) Przepisy nie zabraniają natomiast wszczęcia postępowania (i występowania w postępowaniu) przez pełnomocnika dłużnika (z wyboru lub ustanowionego z urzędu po wniosku dłużnika).

Zatem przyjąć można, że wniosek o upadłość konsumencka złożyć może tylko i wyłącznie sam dłużnik lub w jego imieniu – pełnomocnik prawny.

Upadłość konsumencka krok po kroku

Jak już zostało napisane, upadłość konsumencka to proces złożony i składający się ze ściśle określonych kroków, które dłużnik (lub jego prawnik) musi wykonać. Co należy zrobić, aby rozpocząć proces upadłościowy i jak najlepiej się do tego zabrać opisujemy w kolejnym artykule.

Przeczytaj zatem co zrobić, aby umorzenie długów przez sąd stało się możliwe

lub

napisz na adres kontakt@mamdlugi.pl aby poznać szczegóły oferty

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.7 / 5. Liczba głosów: 21

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...