komornik na raty

Rozłożenie długu u komornika na raty

3.5
(4)

Czy w przypadku zagrożenia egzekucją komorniczą rozłożenie długu u komornika na raty jest możliwe? Czy można negocjować z komornikiem spłacanie zadłużenia w ratach? Jak napisać pismo do komornika o raty? Czy komornik zgodzi się na dobrowolną spłatę w ratach zamiast zajmować mi wynagrodzenie i konto bankowe?

Jeśli zadajesz sobie choćby jedno z powyższych pytań – czas poznać jak wygląda rozłożenie długu u komornika na raty w praktyce.

Komornik i jego rola jest w procesie odzyskiwania długów

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 z późn. zm.) komornik, to funkcjonariusz publiczny działający przy właściwym sądzie rejonowym. Jako funkcjonariusz publiczny jest zobligowany do odpowiadania na wszystkie pytania dłużnika. Również na pytania związane z rozłożeniem długu u komornika na raty.

kredyt windykowani

Warto wiedzieć, że komornik nie ma obowiązku udzielania porad prawnych, natomiast ma obowiązek udzielić stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie osobiście lub bez profesjonalnego pełnomocnika pouczeń co do czynności procesowych oraz pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań.

Pouczenie nie jest tożsame zarówno z poradą prawną, jak i z informacją niezbędną do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego – na które mogą liczyć niektóre grupy wierzycieli, np. administracja publiczna, urzędy skarbowe, banki, SKOKi, organy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy wspólnot mieszkaniowych.

Czy z komornikiem można negocjować spłatę długu w ratach?

W związku z powyżej opisanymi zadaniami komornika należy mieć świadomość, iż to wierzyciel, a nie komornik jest stroną w postępowaniu egzekucyjnym. Zatem komornik nie posiada prawnego umocowania do prowadzenia negocjacji z dłużnikiem w imieniu wierzyciela. Komornik egzekwuje roszczenia na majątku dłużnika wg wniosku wierzyciela, gdy ten przedstawi prawomocny tytuł egzekucyjny. W konsekwencji obowiązującego modelu postępowania egzekucyjnego wszelkie negocjacje (po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego) dłużnik powinien prowadzić bezpośrednio z wierzycielem lub jego pełnomocnikiem. Prawda powyższa jest realizacją fundamentalnej zasady polskiego modelu postępowania egzekucyjnego, które wszczyna się na prawidłowy wniosek wierzyciela, a prowadzona jest przez funkcjonariusza państwowego.

Wniosek jest prosty: nie ma sensu czekać z rozpoczęciem negocjacji do momentu pojawienia się komornika. Rozłożenie długu u komornika na raty jest bowiem znacznie trudniejsze niż rozłożenie u wierzyciela przed wszczęciem egzekucji.

Zawieszenie egzekucji komorniczej

Wg norm Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.) [Kpc], które określają szczegółowe zasady prowadzenia egzekucji, organ egzekucyjny zawiesza postępowanie egzekucyjne z zasady na wniosek wierzyciela.

Istotny jest natomiast wyjątek od tej opisanej zasady (art.8203 Kpc) polegający na możliwości zawieszenia postępowania na wniosek dłużnika, gdy dłużnik przedstawi zaświadczenie z sądu (potwierdzające doręczenie zastępcze – gdy przesyłka nie była doręczona bezpośrednio, a awizowana przez urząd pocztowy), z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty (tytuły wykonawcze) został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.

Jednakowoż wyjątek ten nie chroni dłużnika przed zajęciem majątku celem zabezpieczenia roszczeń wierzyciela.

Nadto sąd (nadzorujący z mocy prawa postępowanie egzekucyjne) może na wniosek wierzyciela lub dłużnika zawiesić postępowanie całości lub części postępowanie egzekucyjne, jeżeli złożono skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu. Zawieszenie postępowania sąd może uzależnić od złożenia przez dłużnika zabezpieczenia.

Ponadto (na mocy art. 822 Kpc) komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności egzekucyjnej, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome.

Wniosek: egzekucja komornicza może zostać zawieszona wyłącznie na wniosek wierzyciela. Czyli do ostatniej chwili możliwe są negocjacje zmierzające do przekonania wierzyciela, aby ją zawiesił. Wówczas to – mając na przykład w ręku ugodę z firmą windykacyjną – możemy udać się do komornika i pokazać dowód na to, że wierzyciel udzielił nam zwłoki.

Umorzenie egzekucji komorniczej

Dla dłużnika istotne jest, kiedy może liczyć na umorzenie egzekucji komorniczej. Postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części, gdy np. egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna. Również, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. A także, gdy wierzyciel pozostaje bierny i w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Nadto organ egzekucyjny umarza postępowanie egzekucyjne w całości lub części na wniosek:

  • jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;
  • jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc;
  • jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;
  • jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.

Warto przypomnieć, że umorzenie postępowania egzekucyjnego nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna, a samo umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich.

Rozłożenie długu u komornika na raty

komornik na raty

W praktyce często zdarza się, że dłużnicy próbują prowadzić z komornikiem negocjacje – z różnym chwilowym skutkiem, acz pamiętać trzeba, że wszelkie ustalenia między dłużnikiem a komornikiem nie mają mocy prawnej. Adresatem wniosków, próśb itp. dłużnika odnośnie zadłużenia (zobowiązania) lub zawieszenia, umorzenia postępowania egzekucyjnego powinien być wierzyciel (lub jego pełnomocnik). Przypomnieć tu należy, zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi, iż osiągnięcie kompromisu nie polega na narzuceniu lub wymuszeniu warunków korzystnych dla jednej strony. Polega bowiem na wypracowaniu wspólnie rozwiązania odpowiadającego i korzystnego dla obu stron. Kompromis wymaga ustępstw zarówno od dłużnika, jak i wierzyciela oraz akceptacji sytuacji i interesów obu stron.

Opisana zasada nie wyłącza prawa do kierowania wniosków do sądu nadzorującego komornika (skarg na czynności komornika), gdy dłużnik uważa, iż jego prawa zostały naruszone lub czynności egzekucyjne nie są przeprowadzane wg obowiązującego prawa. Takie twierdzenia trzeba zawsze uzasadnić. Warto wreszcie stanowczo podkreślić, że czynne działanie na każdym etapie sprawy leży w dobrze pojmowanym interesie dłużnika – zobowiązanego (windykowanego, pozwanego, egzekwowanego), bierność, zaniechanie jest zawsze najgorszym rozwiązaniem problemów.

Pożyczka na spłatę komornika

Co jednak zrobić, gdy rozłożenie długu u komornika na raty okaże się niewykonalne? Alternatywą jest zakończenie egzekucji za pomocą pożyczki na spłatę komornika. Pozwoli to na unikniecie samej egzekucji, a raty zamiast komornikowi spłacać będziemy wierzycielowi.

Kto pożyczy zadłużonym z komornikiem?

Wbrew powszechnym i stereotypowym opiniom pożyczki na spłatę komornika istnieją. Choć nie jest ich – z wiadomych względów – zbyt dużo. Wszystkie aktualnie dostępne w Polsce pożyczki dla osób z komornikiem prezentujemy w artykule: Jaki kredyt dla zadłużonych?

Wszystkie pożyczki w nim opisane są aktualne. Sprawdzamy ich dostępność regularnie i regularnie aktualizujemy dane. Nie możemy jednak udzielić gwarancji, że każdy wniosek zostanie zaakceptowany. Pożyczki na spłatę komornika to produkt szczególnego ryzyka dla pożyczających. Dlatego zawsze mogą oni udzielić odpowiedzi odmownej i trzeba się z tym liczyć.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 3.5 / 5. Liczba głosów: 4

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...