|

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego (wzór)

5
(1)

Gdy masz wrażenie, że komornik nie śpieszy się z zakończeniem egzekucji, rozważ złożenie skargi przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Podpowiadamy jak to zrobić i udostępniamy bezpłatnie wzór takiego pisma.

Jeden z naszych czytelników, po wygranej batalii sądowej, stanął oko w oko z takim problemem:

„Dzień dobry! Piszę do państwa gdyż mam następujący problem. Jestem dłużnikiem alimentacyjnym, ale kilka m-cy temu wygrałem z sądzie odwoławczym z moją byłą małżonką i 4 m-ce temu złożyłem pismo do komornika o wycofanie egzekucji wraz z wyrokiem SĄDU. Komornik od tego czasu nie zakończył sprawy i w dalszym ciągu blokuje mi konto!! Złożyłem skargę do sądu na bezczynność komornika, ale leży tam ona od dwóch miesięcy a egzekutor w dalej się ociąga z załatwieniem mojej sprawy. Czy przysługuje mi jakieś odszkodowanie z tego tytułu??!! Co można zrobić z takim «urzędnikiem»?!”

Skarga na na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

W odpowiedzi na powyższą wiadomość informujemy, że poza skargą na czynności komornika, przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do sądu okręgowego na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Możliwość taką przewiduje ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Pomimo tego, że cała materia z tym związana została przez prawodawcę uregulowana już 15 lat temu, to bez wątpienia jest to narzędzie, z którego uprawnione osoby korzystają za rzadko. Przepisy zawarte w powyższym akcie prawnym stworzono przede wszystkim dla poszkodowanych przez opieszałe sądy, jednakże słusznie zadecydowano, by rozszerzyć ich stosowanie również na leniwych egzekutorów.

Przesłanką do wywalczenia stosownego zadośćuczynienia, będzie wystąpienie nieuzasadnionej zwłoki w przeprowadzeniu i zakończeniu sprawy komorniczej. Czy sytuacji. gdy działanie urzędnika zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne. Z doświadczenia osoby piszącej niniejszą odpowiedź wynika, że sąd może zastosować sankcję przewlekłości, gdy komornik spóźnia się co najmniej 3 miesiące z wydaniem orzeczenia (gdy zaistnieje stosowna przesłanka) lub w tym terminie nie wykonał wniosku strony.

Kiedy można mówić o opieszałości egzekutora

Oczywiście nie oznacza to, że każda zwłoka komornika będzie kwalifikowana jako „przewlekłość”. Dokonując tej oceny, uwzględnia się m.in.:

  • łączny czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania wniesionej skargi,
  • charakter sprawy,
  • stopień jej faktycznej i prawnej zawiłości,
  • znaczenie dla strony, która wniosła skargę,
  • zachowanie się stron, a w szczególności wnioskodawcy.
Przykład
W toku postępowania ustalono, że jedynym majątkiem dłużnika jest lokal stanowiący odrębną nieruchomość, z którego komornik prowadzi egzekucje. Wierzyciel składał stosowne wnioski (np. o opis i oszacowanie) lub wpłacał żądane zaliczki (np. na należności biegłego) warunkujące kontynuowanie prowadzonego postępowania. Robił to zawsze na dzień przed upływem sześciomiesięcznego terminu, po przekroczeniu którego organ egzekucyjny byłby zobowiązany do umorzenia egzekucji (art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c.).

Pomimo tego, że egzekucja ze wskazanego lokalu trwa już ponad dwa lata, to nie ma tutaj mowy o opieszałości egzekutora, gdyż sam wierzyciel swoim zaniechaniem doprowadził do wydłużenia się procedury. W takim stanie faktycznym składanie przez niego wniosku o przewlekłość, jest bezcelowe.

Przykład 2
Dłużnik złożył wniosek o wydanie zaświadczenia co do wysokości wyegzekwowanych kwot w toku postępowania egzekucyjnego. Jak napisał w uzasadnieniu, jest mu to potrzebne wyłącznie w celach informacyjnych.

Brak wydania takiego zaświadczenia w stosownym terminie, chociaż kwalifikuje się na skargę do sądu rejonowego na bezczynności komornika, to z pewnością nie spowoduje by sąd okręgowy przyznał jakiekolwiek zadośćuczynienie z tytułu „przewlekłości”, gdyż z samej treści wniosku wynika, że zrealizowanie takiego żądania strony, nie ma dla niej wielkiego znaczenia.

Przykład 3
Komornik Sądowy dokonał zajęcia ruchomości w postaci pojazdu mechanicznego Opel Corsa rok prod. 2016 (wartość pojazdu w sposób oczywisty pozwala na zaspokojenie długu wraz z kosztami sprawy). Następnie pozostawił przedmiotową ruchomość na płatnym parkingu strzeżonym. Pomimo wniosku wierzyciela i kilkukrotnych interwencji dłużnika o jak najszybszą sprzedaż zajętej ruchomości, komornik (mimo braku przeszkód faktycznych) od kilku miesięcy ociąga się z wyznaczeniem pierwszej licytacji. Powoduje to wzrost odsetek w toczącym się postępowaniu, jak i zwielokrotnia koszty dozoru nad zajętą rzeczą.

W takim przypadku skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego jest konieczna i uzasadniona.

Zadośćuczynienie za bezczynność komornika

Wobec okoliczności, że w Pana sytuacji, zwłoka w wydaniu postanowienia o zakończeniu sprawy trwa już 4 miesiące, to niewątpliwie zaistniała przesłanka, by domagać się odpowiedniego zadośćuczynienia. Podkreślić należy, że ustawodawca słusznie uznał, by legitymację czynną do złożenia skargi na przewlekłość, przyznać zarówno wierzycielowi, który jest dysponentem postępowania egzekucyjnego, jak i dłużnikowi, przeciwko któremu toczy się dana sprawa (art. 3.7). W sposób oczywisty, bezczynność egzekutora może naruszać także i jego prawa.

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Przechodząc zaś do szczegółów informujemy, że skarga powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy, które są konieczne dla pisma procesowego, a ponadto winno się w niej znaleźć żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania oraz odpowiednie uzasadnienie. Opłata stała za wniesienie przedmiotowej skargi wynosi 200 zł, Z tym zastrzeżeniem, że gdy wniosek jest składany przez dwie osoby (lub więcej), to powyższa opłata jest pobierana osobno od każdej z nich. Uwzględnienie lub odrzucenie skargi powoduje, że opłata sądowa jest zwracana wnioskodawcy.

Termin na wydanie orzeczenia co do zaistnienia przewlekłości, wynosi dla sądu dwa miesiące, licząc od daty złożenia skargi. W przypadku uwzględnienia naszego wniosku, sąd okręgowy przyznaje od komornika, który nieterminowo prowadzi sprawę, zadośćuczynienie pieniężne w kwocie od 2.000,00 do 20.000,00 zł. Co istotne, w sytuacji, gdy skarga jest wnoszona przez wierzycieli lub dłużników solidarnych, to powyższe sumy są zasądzane osobno dla każdego z nich. Co więcej, strona której skargę uwzględniono, może w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia szkody wynikłej z nieterminowego zakończenia sprawy.

Z powyższego niewątpliwie wynika, że strony postępowania dysponują ciężkim orężem, dzięki któremu mogą wpływać na jakość prowadzonej egzekucji. Do skorzystania z powyższej drogi zachęcamy szczególnie te osoby, które po zapłacie swoich zobowiązań nie mogą się doczekać formalnego zakończenia sprawy i w związku z tym ponoszą tego negatywne konsekwencje. Zachęcamy do pobrania bezpłatnego wzoru skargi:

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

Zostaw swój komentarz...